msn spaces graphics
 
 
 
      

ด้วย ส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และประโยชน์ของราชการเป็นที่ตั้ง จึงจัดทำ "ห้องสมุดกฎหมาย" ขึ้นไว้เป็นแหล่งรวมกฎหมายต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต เช่น พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 เป็นต้น เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรมสรรพสามิต

ข้อมูลล่าสุด :- คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 518/2550 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2-15)  

 
       
       
       
       
       
       
       
 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์