simple tracking
 
 
   

 

                              สารบัญประกาศกระทรวงการคลัง

   

1.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527

 

2.

 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้สินค้าบางประเภทหรือบางชนิด ซึ่งผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม มีสิทธิ์ได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจาก
บทบังคับแห่งมาตรา 12

 

3.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต

 

4.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527

 

5.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2)

 

6.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 สำหรับเครื่องดื่มที่ได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม

 

7.

 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 สำหรับสินค้าเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง
ชนิดอื่นๆ นอกจากชนิดที่ใช้กับรถยนต์

8.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า

 

9.

 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายใน
วันที่สิบห้าของเดือน ถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
โดยมีหลักประกัน

 

10.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต หรือ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

 

11.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

 

12.

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2534

 

13.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17)

 

14.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตรา และยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27)

 

15.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 35)

 

16.

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซิน
ที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อ
องค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ
หรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน พ.ศ. 2552

 

17.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษี สำหรับน้ำมันดีเซล
ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

 

18.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีใบโอดีเซลผสม พ.ศ. 2552

 

19.

 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
และขายไฟฟ้าทั้งหมด ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

 

20.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
(Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552

 

21.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552

 

22.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่จำหน่ายในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน ที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร

 

23.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินบำรุงองค์การ
ให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

   
  ประกาศกระทรวงการคลังที่สิ้นสภาพบังคับแล้ว
   

1.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 78)

 

2.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 12)

 

3.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 13)

 

4.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 80)

 

5.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 81)

 

6.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 87)

 

7.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 127)

 

8.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger
Vehicle : PPV)

 

9.

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)

 

10.

 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์
และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะ หรือดัดแปลงมาจาก
รถยนต์กระบะ

11.

 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือ
แชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำ
รถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง

 

12.

 

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการโรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี

 

13.

 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม