simple tracking
 
 
   

 

                              สารบัญประกาศกรมสรรพสามิต

   
   

1.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสำหรับสินค้าเครื่องดื่มที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ของโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ใช้ระบบมาตรวัด และระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล

   

2.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่
สถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงานหรือเพื่อสุขภาพ

   

3.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดประเภทสินค้าที่มีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงินรางวัล

   

4.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์
และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 144 เบญจ

   

5.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์
และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 144 เบญจ สำหรับรถยนต์โดยสารโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน
ที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ

   

6.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคาสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์
ในการคำนวณภาษี กรณีที่ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมมีหลายราคา

   

7.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์
ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2535)

   

8.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์
ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2553)

   

9.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์
ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2555)

   

10.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์
ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2556)

   

11.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์
ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 2/2556)

   

12.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์
ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2557)

   

13.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์
ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2558)

   

14.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์
ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 2/2558)

   

15.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon
Solvent) เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี

   

16.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำเรือ
ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

   

17.

 

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือนำสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนกลับคืน
ไปเก็บในโรงอุตสาหกรรมหรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนแห่งหนึ่ง ไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
อีกแห่งหนึ่ง

   

18.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บ
รักษาสินค้า และการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน

   

19.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต

   

20.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษี และชำระภาษีผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (ฉบับที่ 3)

   

21.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ให้ผู้นำเข้า ยื่นแบบรายการภาษี และชำระภาษี
สรรพสามิต

   

22.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบบัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับ
การผลิต การจำหน่าย การใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

   

23.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการทำหรือรับจ้างทำสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการใน
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

   

24.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการอนุญาต ให้นำเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร

   

25.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

   

26.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เงื่อนไขว่าด้วยการวางประกันค่าภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ประสงค์จะนำออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ก่อนการประเมิน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่

   

27.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษี
สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว

   

28.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับยกเว้นภาษี
สำหรับบริการที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี

   

29.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

   

30.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต

   

31.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)

   

32.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3)

   

33.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับเครื่องบินไอพ่น ที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน

   

34.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับเครื่องบินไอพ่น ที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ

   

35.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ปกติของน้ำมันเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานที่สูญหายหรือขาดหายโดยระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
พ.ศ. 2537

   

36.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

   

37.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นภาษีก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกัน ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้า
ทั้งหมด ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

   

38.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้ และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรม

   

39.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้
และน้ำพืชผัก

   

40.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับแก้วเลดคริสตัล
และแก้วคริสตัลอื่น ๆ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น

   

41.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับเรือที่ใช้
เพื่อเกมกีฬา

   

42.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสำหรับสินค้าเครื่องดื่ม
ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้

   

43.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสำหรับแบตเตอรี่
ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้

   

44.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับ
แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น เพื่อการส่งออกนอกราช
อาณาจักร พ.ศ. 2554

   

45.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดง
รถยนต์เพื่อขายออกไปจาก สถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลองเป็นการ
ชั่วคราว สำหรับการจำหน่าย

   

46.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์จากโรงอุตสาหกรรม
ไปยังสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายหรือจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายกลับคืนโรงอุตสาหกรรม
หรือจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายแห่งหนึ่งไปยังสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายอีกแห่งหนึ่ง

   

47.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์

   

48.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)

   

49.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

   

50.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

   

51.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

   

52.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

   

53.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

   

54.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือ แชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะ หรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

   

55.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

   

56.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวม น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

   

57.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวม น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

   

58.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์ที่นำไปแสดง
หรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายที่ความรับผิด ในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น พร้อมกับ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

   

59.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต

   

60.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบทะเบียนสรรพสามิต และแบบใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

   

61.

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

   

62.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวันควบคุมวัตถุดิบ และสินค้าของ
โรงอุตสาหกรรมเครื่องขายเครื่องดื่ม

   

63.

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ยื่นแบบรายการภาษี พร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้า
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน

   

64.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

   
   

 

                       ประกาศกรมสรรพสามิตที่สิ้นสภาพบังคับแล้ว

   

1.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง แบบหนังสือรับรองและแบบแสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์
ที่มีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV-Retrofit)

   

2.

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์ (1 มกราคม 2535)