simple tracking
 
 
 
 
ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้น
จากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว

 

 

----------------

 

 

เพื่อให้การลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้วของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 กรมสรรพสามิตจึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าซึ่งได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้วมาหักออกจากจำนวนเงินภาษีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องเสีย สำหรับสินค้าที่กำหนดในกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

1.1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2538

1.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2540

1.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542

ข้อ 2 วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้นั้นจะต้องเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ได้นำมาใช้ผลิตสินค้าในจำนวนที่มีการขอชำระภาษี ทั้งนี้ไม่รวมถึง

2.1 วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว

2.2 วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตหรือดัดแปลงรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่เสียภาษีในลักษณะดัดแปลงหรือจากมูลค่าที่ใช้ดัดแปลง

"ข้อ 3 ให้ลดหย่อนภาษีโดยนำจำนวนเงินภาษีสรรพสามิตของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่ได้เสียไว้แล้ว มาหักออกจากจำนวนเงินภาษีสรรพสามิตที่จะต้องเสียสำหรับสินค้านั้นได้เท่ากับจำนวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ได้เสียไว้แล้ว

ในกรณีนำเครื่องปรับอากาศมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตรถยนต์กระบะหรือรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAB) ให้นำจำนวนเงินภาษีของเครื่องปรับอากาศมาหักลดหย่อนออกจากจำนวนเงินภาษีที่จะต้องเสียสำหรับรถยนต์ได้ไม่เกินจำนวนเงินภาษีตามมูลค่าของเครื่องปรับอากาศที่คำนวณตามอัตราภาษีของรถยนต์กระบะหรือรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAB)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 2))

ข้อ 4 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะลดหย่อนภาษีสรรพสามิตให้ยื่นแบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-29) ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จะต้องส่งตัวอย่างวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตและสินค้าที่ผลิตได้ เพื่อให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ก่อนพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 5 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงปริมาณส่วนผสมหรือจำนวนวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่แจ้งไว้ ให้ยื่นแบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-29) ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อนทำการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

ข้อ 6 การลดหย่อนภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปฏิบัติ ดังนี้

6.1 กรณียื่นแบบรายการภาษี โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ให้ยื่นแบบรายการภาษี (ภษ.01-12) พร้อมแบบคำขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า (ภษ.01-30) ส่วนหลักฐานบัญชี รับ-จ่ายสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและสำเนาภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตให้เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสำนักงานที่ตั้งของผู้ประกอบอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ให้ยื่นแบบรายการภาษี(ภษ.01-12) พร้อมแบบคำขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า (ภษ.01-30) และบัญชีรับ-จ่ายสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ส่วนหลักฐานสำเนาภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต สำเนาหลักฐานการรับน้ำมันจริงที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต สำเนาหลักฐานในการโอนน้ำมัน (ถ้ามีการโอนน้ำมันระหว่างคลังของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน) และสำเนาเอกสารรับรองการชำระภาษีที่ได้ชำระไว้ให้เก็บไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสำนักงานที่ตั้งของผู้ประกอบอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา

6.2 กรณีอื่นนอกจาก 6.1 ให้ยื่นเอกสาร ดังนี้

(1) แบบรายการภาษี (ภษ.01-12)

(2) แบบคำขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า (ภษ.01-30)

(3) บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต

(4) สำเนาภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

(1) สำเนาหลักฐานการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจริง

(2) สำเนาหลักฐานการโอนน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ถ้ามีการโอนน้ำมันระหว่างคลังของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน)

(3) สำเนาเอกสารรับรองการชำระภาษีที่ได้ชำระภาษีไว้

ข้อ 7 การอนุมัติลดหย่อนภาษีสรรพสามิตให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำขออนุมัติเป็นต้นไป

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

 

 

 

 

สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

 

อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5