simple tracking
 
 
 
 
ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

 

 

----------------

                  

 

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์การปรับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค และเพื่อให้การยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเป็นไปอย่างทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 กรมสรรพสามิตจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ให้ยกเลิก

1.1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมตัวสารละลาย (โซลเว้นท์) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2541

1.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับแนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน และน้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันในโรงกลั่นน้ำมัน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2541

ข้อ 2  ในประกาศนี้

“โรงอุตสาหกรรมต้นทาง” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ที่ผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และมีการส่งไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและให้หมายความรวมถึง บริเวณท่าเรือรับ – จ่าย และเรือที่เทียบอยู่ที่ท่าเรือของโรงอุตสาหกรรมด้วย

“โรงอุตสาหกรรมปลายทาง” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความรวมถึง บริเวณท่าเรือรับ – จ่าย และเรือที่เทียบอยู่ที่ท่าเรือของโรงอุตสาหกรรมด้วย

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้นทาง” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของโรงอุตสาหกรรมต้นทาง

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปลายทาง” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของโรงอุตสาหกรรมปลายทาง

“เขตปลอดภาษี” หมายความว่า เขตปลอดภาษีสรรพสามิต ซึ่งอธิบดีประกาศกำหนดโดยมีหลักเกณฑ์ คือ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล หรือมีท่อขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปยังท่าเรือเพื่อให้สามารถขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางเรือได้

มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

-ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต

-ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)

-ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3)

“ข้อ 3  โรงอุตสาหกรรมต้นทางและโรงอุตสาหกรรมปลายทางต้องติดตั้งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Online Data System) มายังกรมสรรพสามิต เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

การรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต เว้นแต่ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะสั่งการเป็นอย่างอื่น”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 3))

“ข้อ 4 โรงอุตสาหกรรมปลายทางซึ่งมีขบวนการผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยวิธีผสม (Blending) เท่านั้น จะต้องตั้งอยู่ในเขตปลอดภาษี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ตั้งอยู่นอกเขตปลอดภาษีได้

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 4))

ข้อ 5  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้นทางที่ประสงค์จะขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จะนำออกจากโรงอุตสาหกรรมต้นทางเพื่อจะส่งไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมปลายทาง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

5.1 แจ้งการขอยกเว้นภาษีต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบ ภษ. 01– 45 ท้าย ประกาศนี้ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมต้นทางตั้งอยู่

5.2 แจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตประจำโรงอุตสาหกรรมต้นทางทราบตามแบบ น.ม. 2/4 (ยกเว้นภาษี) ท้ายประกาศนี้ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ก่อนนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมต้นทาง

5.3 ส่งแบบ ภษ. 01 - 45 ต้นฉบับ พร้อมหลักฐานแสดงการตรวจสอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมต้นทาง และที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรมปลายทาง ให้ผู้ซึ่งได้รับคำขอตามข้อ 5.1 ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมต้นทาง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีต่อไป

5.4 จัดทำบัญชีและงบเดือน ดังนี้

5.4.1 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ (ภษ. 03 - 05) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม

5.4.2 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่าย (ภษ. 03 - 06) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม

5.4.3 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (ภษ. 01 - 42) ส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ข้อ 6  ผู้นำเข้าที่ประสงค์จะขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จะนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อส่งไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงอุตสาหกรรมปลายทางให้ปฏิบัติ ดังนี้

6.1 ยื่นคำขอยกเว้นภาษีต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบ ภษ. 01 - 45 ท้ายประกาศนี้ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นภาษีก่อนการนำเข้า

6.2 แจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าตั้งอยู่ทราบตามแบบ น.ม. 2/4 (ยกเว้นภาษี) ท้ายประกาศนี้ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ก่อนขนน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำเข้าไปยังโรงอุตสาหกรรมปลายทาง

6.3 ส่งหลักฐานการนำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และหลักฐานการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าโรงอุตสาหกรรมปลายทาง ให้ผู้ซึ่งได้รับคำขอตามข้อ 6.1 ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่นำเข้า

ข้อ 7  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปลายทาง ปฏิบัติ ดังนี้

7.1 แจ้งกรรมวิธีการผลิต และรายละเอียดคุณสมบัติ (Specification) ของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อนการแจ้งขอยกเว้นภาษีในครั้งแรก

หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตตามวรรคแรก ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบ ก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

7.2 ก่อนการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นภาษีเข้าโรงอุตสาหกรรมปลายทาง ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปลายทางแจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตประจำโรงอุตสาหกรรมปลายทางทราบตามแบบ น.ม. 2/4 (ยกเว้นภาษี) ท้ายประกาศนี้ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

7.3 จัดทำบัญชีและงบเดือน ดังนี้

7.3.1 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ (ภษ. 03 - 05) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม

7.3.2 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่าย (ภษ. 03 - 06) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม

7.3.3 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (ภษ. 01 - 42) ส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

“7.4 กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหลายทางประสงค์จะนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมปลายทางตามข้อ 4 จะต้องถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ี้

7.4.1 ถัง ท่อทาง ตลอดจนระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกรมสรรพสามิต

7.4.2 รายงานปริมาณการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมปลายทาง ส่งให้กรมสรรพสามิตและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมปลายทางตั้งอยู่ โดยทาง e-mail หรือทางโทรสาร ภายในสามวันนับแต่วันที่นำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมปลายทาง”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 4))

ข้อ 8  หากจำนวนน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรมปลายทางมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมต้นทางหรือจำนวนที่นำเข้า แล้วแต่กรณี เกินกว่าร้อยละ 0.5 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้นทางหรือผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องชำระภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามชนิดและจำนวนที่สูญหายหรือขาดจำนวนไปในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ข้อ 9  การดำเนินการเกี่ยวกับการขอยกเว้นภาษีที่ได้กระทำไปแล้วตามประกาศกรมสรรพสามิตที่ยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งประกาศนี้ ให้เป็นอันใช้ได้ สำหรับการดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 10 ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นผู้รักษาการ และวินิจฉัยสั่งการ และผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศนี้”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 4))

ข้อ 11  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

 

 

สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์

 

อธิบดีกรมสรรพสามิต