simple tracking
 
 
   
 

                              สารบัญระเบียบกรมสรรพสามิต

   
   

1.

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการนำแสตมป์สรรพสามิตและการควบคุมการใช้แสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่ม ที่ไปปิดภาชนะเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร หรือในเขตปลอดอากรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

   

2.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัด และระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. 2558

   

3.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2553

   

4.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2553

   

5.

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการสำหรับโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2544

   

6.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการรายงานผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การตรวจปฏิบัติการ
หรือการตรวจโรงงานผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2546

   

7.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
พ.ศ. 2545

   

8.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชีและการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียน ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552

   

9.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
พ.ศ. 2553

   

10.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. 2552

   

11.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2545

   

12.

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2545

   

13.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2545

   

14.

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. 2537

   

15.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันด้วยระบบมาตรวัดน้ำมัน
อัตโนมัติ พ.ศ. 2539

   

16.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553

   

17.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการขอรับเงินคืนจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2553

   

18.

 

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย การตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ใช้ที่ประกอบ
กิจการเป็นตัวแทน ในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้
สารละลาย ประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้ใช้ที่ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2554

   

19.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
(Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552

   

20.

 

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออก
นอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือ
ยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102
พ.ศ. 2547

   

21.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker
ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2550

   

22.

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลว
(เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน ที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นน้ำมันในโรงกลั่นน้ำมัน
พ.ศ. 2535

   

23.

 

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้า
เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน พ.ศ. 2552

   

24.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขต
ต่อเนื่องของราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

   

25.

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์
ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมด
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

   

26.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2553

   

27.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการใช้ และการปิดแสตมป์สรรพสามิต
สำหรับเครื่องปรับอากาศ พ.ศ. 2547

   

28.

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติของส่วนราชการกรมสรรพสามิตในการรับ
ชำระภาษี และรับเงินส่งเข้ากองทุนที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บผ่านธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537

   

29.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติของธนาคารผู้เป็นตัวแทนในการรับชำระภาษี
และรับเงินส่งเข้ากองทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537

   

30.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการรับชำระภาษี
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2546

   

31.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2540

   

32.

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเข้าตรวจค้น พ.ศ.2541

   

33.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีกระทำผิด พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2540

   

34.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2551

   

35.

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของกลาง พ.ศ. 2551

   

36.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมาย
ในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2547

   

37.

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการขอรับ
เงินสินบนและหรือเงินรางวัล ในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2543

   

38.

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการพยาน พ.ศ. 2528

   

39.

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการพิจารณาคำคัดค้าน คำอุทธรณ์ และคำขอทุเลา
การชำระภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2550