simple tracking
 
 
 
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2545

 

 

----------------

                             

                    

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2545"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544

ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการนำเอาเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติมาใช้ในการตรวจวัด
ระดับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแทนการทิ้งดิ่งและใช้เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติมาใช้ในการวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแทนการวัดอุณหภูมิแบบใช้หลอดแก้ว เพื่อการคำนวณภาษี สำหรับภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดังต่อไปนี้

4.1 ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อการคำนวณภาษี ขอลดหย่อนภาษี และขอยกเว้นภาษี

4.2 ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งใช้เป็นภาชนะเปรียบเทียบ

ข้อ 5 การขออนุญาตติดตั้งหรือการขอให้รับรองเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคำขอติดตั้งพร้อมรายละเอียดดัง ต่อไปนี้

5.1 ชื่อ แบบหรือชนิดของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ชื่อบริษัทผู้ผลิต ชื่อทางการค้า และประเทศที่ผลิต

5.2 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เช่น ค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) ค่าความสามารถในการอ่านค่าซ้ำที่จุดเดียวกัน (Repeatability)

5.3 รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ข้อ 6 ให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้อนุญาตให้ติดตั้ง เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามข้อ 5 แล้วสำเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานและเจ้าพนักงาน ดังนี้

6.1 สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2

6.2 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่

6.3 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่

6.4 เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม

ข้อ 7 การตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ร่วมทำการตรวจสอบ

7.1 เจ้าพนักงานสรรพสามิต กองช่าง

7.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2

7.3 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม

7.4 สรรพสามิตจังหวัดที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ หรือผู้แทน

ข้อ 8 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบ

ข้อ 9 การติดตั้งและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

9.1 การติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัตินี้จะต้องเป็นไปตามวิธีการที่ถูกต้องและมีความสัมพันธ์กับตารางคำนวณปริมาตรภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ กรมสรรพสามิตได้อนุญาตให้ใช้ในการคำนวณภาษี

9.2 การติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่กรมสรรพสามิตได้อนุญาตให้ติดตั้งโดยให้กรรมการตามข้อ 7 และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามข้อ 8 ทดสอบและคำนวณเปรียบเทียบโดยถือค่าความแตกต่างไม่เกินร้อยละ +/- 0.1

9.3 ให้กรรมการตามข้อ 7 และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 8 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติหลังจากที่ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

9.3.1 ให้ทดสอบเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติเปรียบเทียบกับการทิ้งดิ่งที่ระดับความลึกต่าง ๆ กันไม่น้อยกว่า 2 ระดับ และแต่ละระดับไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง โดยให้เปรียบเทียบระดับที่อ่านได้จากเครื่องวัดระดับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติกับการทิ้งดิ่ง โดยให้ถือค่าความแตกต่างไม่เกินกว่า 3 มิลลิเมตร ถือเป็นเกณฑ์ปกติ

9.3.2 ให้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานโดยให้ถือค่าความแตกต่างไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียส หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์ ถือเป็นเกณฑ์ปกติ

9.3.3 ให้ทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามแบบรายการคำนวณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของกรมสรรพสามิต (น.ม.2/6) และหรือแบบรายการคำนวณก๊าซปิโตรเลียมและไอของก๊าซปิโตรเลียม (น.ม.2/6 พิเศษ) เปรียบเทียบกับการคำนวณของระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณนั้น มีค่าความแตกต่างไม่เกินร้อยละ +/- 0.1 ถือเป็นเกณฑ์ปกติ

ข้อ 10 การอนุญาตให้ใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

10.1 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่ได้รับการตรวจสอบตามข้อ 9 และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว จึงจะใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อการคำนวณภาษีได้

10.2 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมติดตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ จะต้องให้กรรมการตามข้อ 9.3 ตรวจสอบรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 และได้รับอนุมัติจากกรมสรรพสามิตก่อนจึงจะใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อการคำนวณภาษีได้

10.3 ให้รองอธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หรือมีอำนาจใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต

ข้อ 11 การใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และการทดสอบระหว่างการใช้งาน

11.1 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามข้อ 10 แล้วจะต้องมีผนึกตรากรมสรรพสามิต (Seal)

11.2 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแต่ละเครื่องที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จะต้องทดสอบใหม่ทุก ๆ 3 เดือนตามวิธีการตามข้อ 9.3.1 ข้อ 9.3.2 และหรือ ข้อ 9.3.3 แล้วรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบ และเมื่อครบ 2 ปี ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามข้อ 9.3

11.3 ในกรณีที่เครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติไม่สามารถทดสอบโดยวิธีการทิ้งดิ่งได้ ให้ทดสอบผลกับหมุดระดับอ้างอิง (Reference Pin) หรือให้ทดสอบผลกับมาตรวัดโดยยึดหลักความแตกต่างของปริมาตรที่วัดได้ไม่เกินร้อยละ +/- 0.5 เป็นเกณฑ์ปกติ

11.4 ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไม่สามารถใช้งานได้ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามแบบรายการคำนวณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของกรมสรรพสามิต (น.ม.2/6) หรือแบบรายการคำนวณก๊าซปิโตรเลียมและไอก๊าซปิโตรเลียม (น.ม.2/6 พิเศษ) แล้วแต่กรณี

11.5 ในระหว่างการรับหรือจ่ายน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันถ้าปรากฏว่าเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติหยุดทำงาน การตรวจวัดระดับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหลังรับหรือจ่ายให้ใช้วิธีการทิ้งดิ่งและการวัดอุณหภูมิให้ใช้แบบหลอดแก้ว ส่วนระดับและอุณหภูมิน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันก่อนการรับหรือจ่าย ให้ใช้ตัวเลขจากเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติที่ได้ทำการอ่านไว้ก่อนแล้วได้

11.6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับแต่งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อทำลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออกและเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้มีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามวิธีการข้อ 9.3

11.7 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมระงับการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของถังเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันถังใดถังหนึ่งได้ ถ้าหากว่าการทดสอบไม่ได้ผลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3.1 ข้อ 9.3.2 และข้อ 9.3.3

11.8 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมผนึกตรากรมสรรพสามิตที่ตัวเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ข้อ 12 ให้ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2545

 

 

 

 

วีระชัย ตันติกุล

 

 

อธิบดีกรมสรรพสามิต