simple tracking
 
 
 
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2545

 

 

----------------

                             

                  

เพื่อให้การควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน เป็นไปด้วยความรัดกุมและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 มาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และตามความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2545"

ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2531

ข้อ  4  ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

หมวด 1
หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

ข้อ  5  ในระเบียบนี้

"โรงงาน" หมายความว่า โรงงานที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

"ผู้ควบคุมโรงงาน" หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิต หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำโรงงานเพื่อเป็นผู้ควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

"ผู้ได้รับอนุญาต" หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

ข้อ  6  ให้ผู้ควบคุมโรงงานอยู่ประจำที่โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตั้งแต่เวลาโรงงานเปิดทำการจนกว่าจะปิดทำการทุกวัน

ให้ผู้ควบคุมโรงงานรับผิดชอบควบคุมดูแลมิให้มีการนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน วัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน แม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งซึ่งใช้ทำแม่พิมพ์แผ่นฟิล์มที่ใช้ถ่ายแม่พิมพ์ รวมทั้งสิ่งที่ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเข้ามาในหรือออกไปนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมโรงงาน ในการนี้ให้หัวหน้าผู้ควบคุมโรงงานมีอำนาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรงงาน ผลัดเปลี่ยนอยู่เวรประจำที่โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ข้อ  7  ให้ผู้ควบคุมโรงงานจัดทำทะเบียนและบัญชีดังต่อไปนี้

(1)  ทะเบียนแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สิ่งที่ใช้ทำแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มที่ใช้ถ่ายแม่พิมพ์ตราเครื่องหมายการค้าอันเป็นลักษณะจำเพาะของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ ภษ. 301

(2)  บัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ที่เก็บรักษาในห้องเก็บตามแบบ ภษ. 302

(3)  บัญชีประจำวันแสดงจำนวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตได้ที่ส่งออกจากโรงงาน และคงเหลือแยกแต่ละตราตามแบบ ภษ. 303

(4)  บัญชีประจำวันแสดงยอดรวมจำนวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนทุกตราตามแบบ ภษ. 304

(5)  บัญชีประจำวันควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่เสียหายใช้ไม่ได้ระหว่างการผลิต และบัญชีประจำวันควบคุมเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่เสียหายใช้ไม่ได้ระหว่างการผลิตตามแบบ ภษ. 305

(6)  งบเดือนการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ ภษ. 401 และงบเดือนสรุปการวิเคราะห์วัตถุดิบ การผลิต และการจำหน่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ ภษ. 401/1 ให้ส่งกรมสรรพสามิต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

หมวด 2
การจัดหาวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
การผลิตและการเก็บรักษา

 

ข้อ  8  ให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรักษาแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งซึ่งใช้ทำแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์ รวมทั้งสิ่งที่ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตวัตถุสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในห้องเก็บตามที่อธิบดีอนุญาตไว้

ที่ประตูทางเข้าออกหรือช่องทางที่สามารถจะนำสิ่งของเข้าออกได้ของห้องเก็บสิ่งของตามความในวรรคหนึ่งนั้น ให้ผู้ควบคุมโรงงานและผู้ได้รับอนุญาตลั่นกุญแจเสียทุกแห่ง กุญแจที่ลั่นไว้ทุก ๆ แห่งนี้ ให้มี 2 ดอก ของผู้ควบคุมโรงงาน 1 ดอก ของผู้ได้รับอนุญาต 1 ดอก

ข้อ  9  ก่อนที่จะนำสิ่งของเข้าหรือออกจากห้องเก็บสิ่งของตามความในข้อ 8 ให้ผู้ควบคุมโรงงานตรวจห้องเก็บสิ่งของนั้นว่ามีสภาพผิดไปจากที่ได้อนุญาตไว้หรือไม่ และให้ตรวจสอบจำนวนสิ่งของภายในห้องดังกล่าวว่าจำนวนถูกต้องหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าห้องดังกล่าวนี้มีสภาพผิดไปจากที่ได้อนุญาตไว้หรือสิ่งของในห้องเก็บนั้นขาดหรือเกินจำนวนไป ก็ให้ผู้ควบคุมโรงงาน

สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 เพื่อเสนอกรมสรรพสามิตทราบโดยด่วน

การปิดหรือเปิดห้องต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมโรงงานบันทึกไว้แล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตลงชื่อไว้ด้วยทุก ๆ ครั้ง บันทึกนี้ให้แสดงจำนวนสิ่งของที่นำเข้าหรือออกจากห้องเก็บดังกล่าวด้วย

กรณีที่ไม่สามารถนำแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สิ่งซึ่งใช้ในการทำแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์ หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าเก็บรักษาในห้องเก็บที่อธิบดีกำหนดไว้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นหนังสือขออนุญาตต่ออธิบดีก่อนทุกครั้งเป็นกรณี ๆ ไป เว้นแต่กรณีเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 12 (2)

ข้อ  10  ก่อนที่ผู้ได้รับอนุญาตจะนำแม่พิมพ์ หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สิ่งซึ่งใช้ในการทำแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์ หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต หรือวัตถุสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน เข้ามาในโรงงานจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมโรงงานทราบตามแบบ ภษ. 101 หรือ ภษ. 102 แล้วแต่กรณี

เมื่อได้รับแจ้งตามความในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ควบคุมโรงงานอนุญาตให้นำสิ่งของนั้น เข้าเก็บรักษาในห้องเก็บที่ได้อนุญาตไว้ได้ และให้ลงรายการไว้ในทะเบียนและบัญชีตามแบบในข้อ 7 ด้วย เสร็จแล้วให้รายงานสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2

ข้อ  11  ผู้ได้รับอนุญาตจะผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีชนิดใด เป็นจำนวนเท่าใด จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมโรงงานทราบล่วงหน้าตามแบบ ภษ. 103 ก่อนทำการผลิตไม่น้อยกว่า 2 วัน และให้ผู้ควบคุมโรงงานส่งสำเนาใบแจ้งความนั้นให้สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 ทราบในวันรุ่งขึ้น

การนำแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สิ่งซึ่งใช้ในการทำแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต และวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ออกจากห้องเก็บเพื่อนำไปทำการผลิตให้ผู้ได้รับอนุญาตขออนุญาตเป็นหนังสือต่อผู้ควบคุมโรงงาน และให้ผู้ควบคุมโรงงานไขกุญแจห้องเก็บเพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน นำสิ่งของดังกล่าวไปทำการผลิต

ข้อ  12  เมื่อหมดเวลาทำการของโรงงานทุก ๆ วัน ให้ผู้ควบคุมโรงงานและผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติดังนี้

(1)  กรณีทำการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเสร็จครบถ้วนตามใบแจ้งความตามแบบ ภษ. 103 ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สิ่งซึ่งใช้ในการทำแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต วัตถุที่ใช้ในการผลิตที่เหลือ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และสิ่งผลิตที่เสียหายใช้ไม่ได้ระหว่างการผลิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว แยกเข้าเก็บรักษาในห้องเก็บของโรงงานตามที่ได้อนุญาตไว้

(2)  กรณีทำการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไม่แล้วเสร็จ และจะต้องผลิตติดต่อกันในวันต่อ ๆ ไปตามใบแจ้งความ อนุญาตให้ผู้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเก็บรักษาแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สิ่งซึ่งใช้ในการทำแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์ หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและสิ่งผลิตที่ยังไม่แล้วเสร็จ อันอยู่ในระหว่างดำเนินการผลิตไว้ ณ ที่อันสมควรนอกห้องเก็บได้แต่ต้องอยู่ในตัวอาคารของโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมโรงงานทราบและเห็นชอบด้วย ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและสิ่งผลิตที่เสียใช้ไม่ได้ในระหว่างการผลิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตเรียบร้อยแล้วให้นำเข้าเก็บรักษาในห้องเก็บของโรงงานตามที่ได้อนุญาตไว้

(3)  ให้ผู้ควบคุมโรงงานทำการตรวจสอบจำนวนสิ่งของที่นำเข้าเก็บในห้องเก็บของโรงงานตาม (1) และ (2) และลงรายการในทะเบียนและบัญชีตามแบบในข้อ 7 แล้วแต่กรณี และให้ตรวจสอบบัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิต และการจำหน่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนของผู้ได้รับอนุญาตตามแบบ ภษ. 03-03 และลงชื่อกำกับไว้

 

หมวด 3
การตรวจสอบและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่เสื่อมคุณภาพ
หรือไม่สมควรใช้ในการผลิตที่เก็บรักษาอยู่ในห้องเก็บออกจากบัญชี

 

ข้อ  13  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่เก็บรักษาอยู่ในห้องเก็บวัตถุที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน หากเสื่อมคุณภาพหรือไม่สมควรใช้ในการผลิต เมื่อผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะจำหน่ายออกจากบัญชี ให้ยื่นเรื่องราวต่อสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 โดยผ่านผู้ควบคุมโรงงานตามแบบ ภษ. 106

การตรวจสอบและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่เสื่อมคุณภาพหรือไม่สมควรใช้ในการผลิตที่เก็บรักษาอยู่ออกจากบัญชี ให้กรรมการดังต่อไปนี้เป็นผู้ร่วมทำการตรวจสอบพร้อมผู้ได้รับอนุญาต

1.  ผู้อำนวยการกองรายได้ หรือผู้แทน

2.  ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือผู้แทน

3.  เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7 ฝ่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน หรือผู้แทน

4.  เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงาน

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีจำนวนที่สมควรจำหน่ายออกจากบัญชีเท่าใดให้ทำเครื่องหมายไว้ เสร็จแล้วให้ดำเนินการทำลายโดยวิธีในข้อ 18

 

หมวด 4
การตรวจสอบและทำลายแม่พิมพ์หรือเครื่องจักร
ที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
สิ่งซึ่งใช้ทำแม่พิมพ์แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์และสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต

 

ข้อ  14  แม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนสิ่งซึ่งใช้ทำแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์ และสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต เมื่อเสื่อมคุณภาพหรือไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้อีกต่อไป หากผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะทำลาย ให้ยื่นเรื่องราวต่อผู้ควบคุมโรงงานตามแบบ ภษ. 107

ในกรณีผู้ได้รับอนุญาต ได้รับแจ้งการยกเลิกลักษณะจำเพาะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจากกรมสรรพสามิต ให้จัดการทำลายแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งซึ่งใช้ทำแม่พิมพ์ และสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิตดังกล่าวเสีย

ข้อ  15  วิธีทำลายให้กระทำต่อหน้าผู้ควบคุมโรงงานโดยวิธีที่หัวหน้าผู้ควบคุมโรงงานเห็นสมควร ให้สิ้นสภาพการเป็นแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนหรือไม่สามารถใช้ทำแม่พิมพ์ หรือใช้เป็นแผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์ หรือใช้เป็นต้นแบบในการผลิตได้ต่อไป และให้ผู้ควบคุมโรงงานทำบันทึกไว้ 3 ฉบับ มีข้อความตรงกันแล้วมอบให้ผู้ได้รับอนุญาต 1 ฉบับ ผู้ควบคุมโรงงานเก็บไว้เป็นหลักฐานการจำหน่ายบัญชี 1 ฉบับ อีก 1 ฉบับส่งสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 โดยแนบส่งไปกับสำเนาเรื่องราวขอทำลายแม่พิมพ์ หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน แบบ ภษ. 107

 

หมวด 5
การตรวจสอบและทำลายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่เสียใช้ไม่ได้ระหว่างการผลิต
และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตเสร็จแล้ว
แต่เสื่อมคุณภาพหรือหมดความจำเป็นที่จะเก็บรักษา

 

ข้อ  16  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่เสียหายใช้ไม่ได้ระหว่างการผลิต เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตสำเร็จแล้วแต่เสื่อมคุณภาพหรือหมดความจำเป็นที่จะเก็บรักษา เมื่อผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะทำลายให้ยื่นเรื่องต่อสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 โดยผ่านผู้ควบคุมโรงงานเพื่อขออนุญาตกรมสรรพสามิตตามแบบ ภษ. 108 หรือ ภษ. 109 แล้วแต่กรณี

ข้อ  17  เมื่อกรมสรรพสามิตอนุญาตแล้วให้กรรมการตามข้อ 13 และผู้ได้รับอนุญาตร่วมกันตรวจสอบและทำลาย

ข้อ  18  วิธีทำลายให้กระทำโดยวิธีเผาไฟ หรือโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแล้วทำบันทึก 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน มอบให้ผู้ได้รับอนุญาต 1 ฉบับ มอบให้ผู้ควบคุมโรงงานไว้เป็นหลักฐานการจำหน่ายบัญชี 1 ฉบับ และให้กรรมการ 1 ฉบับ ไว้ประกอบรายงานต่อสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 เพื่อรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบต่อไป

 

หมวด 6
การวิเคราะห์การผลิตและการทำบัญชีควบคุมการผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

 

ข้อ  19  ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งสูตรการผลิต ของวัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตว่าสัดส่วนของวัตถุดิบทุกชนิดจะสามารถผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนได้จำนวนเท่าใด

ข้อ  20  ให้ผู้ได้รับอนุญาตทำงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามแบบ ภษ. 400/1 ส่งผู้ควบคุมโรงงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ข้อ  21  ให้ผู้ควบคุมโรงงานตรวจสอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจำนวนวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตได้ และที่เสียหายระหว่างการผลิต และรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ดังกล่าว แนบพร้อมกับงบเดือนสรุปการวิเคราะห์วัตถุดิบการผลิต และการจำหน่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามแบบ ภษ. 401/1 ส่งสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ข้อ  22  ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป รวมจำนวน 4 คน ไปร่วมกับผู้ควบคุมโรงงานตรวจสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตได้ และที่เสียหายระหว่างการผลิตของผู้ได้รับอนุญาตตามความเหมาะสมซึ่งไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อครั้ง แล้วรายงานผลให้กรมสรรพสามิตทราบ ตามแบบรายงานการตรวจปฏิบัติการโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

 

หมวด 7
การขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีไปยังโรงงานอุตสาหกรรม

 

ข้อ  23  ให้สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 หรือสรรพสามิตจังหวัด แล้วแต่กรณีส่งสำเนาใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน แบบ ภษ. 01-23 และสำเนาใบขน แบบ ภษ. 01-24 ให้ผู้ควบคุมโรงงานทราบพร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตทราบ

ก่อนทำการขน ให้ผู้ควบคุมโรงงานตรวจสอบใบขนกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ที่จะขนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนโดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 24 ของระเบียบนี้แล้วให้ปิดบัตรของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภษ. 307 ที่ภาชนะบรรจุเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภาชนะละ 1 บัตร

ในกรณีที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการขน ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับผู้ควบคุมโรงงานตรวจสอบใบขนกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามวรรคสองด้วย

ข้อ  24  เพื่อควบคุมให้การบรรจุเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนบรรจุภาชนะมีจำนวนถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะนำออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้ ผู้ควบคุมโรงงานปฏิบัติดังนี้

(1)  ตรวจนับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามตราและขนาดภาชนะที่บรรจุตามใบขนอย่างละ 1 ภาชนะ และตรวจนับจำนวนสิ่งผนึกภาชนะจดทะเบียนให้ได้ 60 กร๊อส หรือ 50 กร๊อส แล้วแต่กรณี เสร็จแล้วชั่งน้ำหนักเฉพาะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ได้เท่าใดจดไว้

(2)  นำเฉพาะภาชนะที่บรรจุเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนของ (1) ชั่งน้ำหนักได้เท่าใดจดไว้

(3)  น้ำหนักที่ชั่งได้ (1) รวมกับ (2) ถือเป็นหลักในการตรวจสอบน้ำหนักกับภาชนะอื่น

(4)  ให้ทำการชั่งสอบน้ำหนักเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ที่นำออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนทุกภาชนะโดยไม่ต้องเปิดภาชนะ หากปรากฏว่ามีน้ำหนักแตกต่างกับที่ชั่งไว้เป็นหลักตรวจสอบไม่เกินร้อยละ 0.5 ให้ถือเป็นเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าภาชนะใดน้ำหนักแตกต่างกันเกินกว่าร้อยละ 0.5 ให้เปิดภาชนะออกนับจำนวน

การตรวจนับและการชั่งน้ำหนัก จะต้องกระทำต่อหน้าผู้ควบคุมโรงงานไม่น้อยกว่า 1 คน และผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้แทน เสร็จแล้วให้ทำบันทึกไว้ตามแบบ ภษ. 306 บันทึกนี้ให้ทำเป็น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกันมอบให้ผู้ได้รับอนุญาต 1 ฉบับ ผู้ควบคุมโรงงานเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งกรมสรรพสามิต 1 ฉบับ พร้อมกับงบเดือนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ ภษ. 401 ของเดือนนั้น

ข้อ  25  การควบคุมการขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนให้ปฏิบัติดังนี้

ในการขอซื้อและขอขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนซึ่งชำระภาษีแล้ว จะต้องมีหลักฐานการชำระภาษีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนมาแสดงการขนให้ทำได้ โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนไปกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเว้นแต่อธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีขอซื้อและขอขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระภาษีจะต้องให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบมาวางเป็นประกัน หรือวางหลักประกันต่อกรมสรรพสามิตไม่น้อยกว่าจำนวนค่าภาษีของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ทำการซื้อและขอขน และการขนให้ทำได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนไปกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน เว้นแต่อธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่น สำหรับการขอซื้อและขอขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน โดยไม่มีหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือวางหลักประกันให้เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7 ฝ่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 หรือผู้แทนไม่ต่ำกว่าระดับ 3 สรรพสามิตจังหวัดหรือผู้แทนไม่ต่ำกว่าระดับ 3 แล้วแต่กรณี และเจ้าพนักงานสรรพสามิตอีก 2 คนเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมไปกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจนถึงที่โรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหลักประกันที่นำมาวางเป็นประกันนั้น จะขอคืนได้ต่อเมื่อกรมสรรพสามิตได้รับรายงานว่า ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ไปยังห้องเก็บเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อ  26  การขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระภาษี เมื่อไปถึงห้องเก็บเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนของโรงอุตสาหกรรมแล้วให้

(1)  เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7 ฝ่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 หรือผู้แทนไม่ต่ำกว่าระดับ 3 และเจ้าพนักงานสรรพสามิตอีกไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมในกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

(2)  สรรพสามิตจังหวัดหรือผู้แทนไม่ต่ำกว่าระดับ 3 และเจ้าพนักงานสรรพสามิตอีกไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมในกรณีที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร

ทำการตรวจสอบเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ขนมา และควบคุมนำเข้าเก็บรักษาในห้องเก็บเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนของโรงอุตสาหกรรมแล้วปิดประตูลั่นกุญแจ และประทับตรากับทำบันทึกลงในทะเบียนควบคุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำการเปิดหรือปิดห้องเก็บเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน และให้รายงานการตรวจสอบให้สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 หรือสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อรายงานกรมสรรพสามิตโดยเร็ว

 

หมวด 8
กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ได้รับอนุญาตให้ทำ หรือรับจ้างทำสิ่งอื่นใดนอกจาก เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

 

ข้อ  27  การนำแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สิ่งซึ่งใช้ในการทำแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์ หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการทำหรือรับจ้างทำสิ่งอื่นใดเข้ามาในโรงงาน ให้ผู้ได้รับอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนยื่นคำขอตามแบบ ภษ. 101 ก. หรือ ภษ. 102 ก. แล้วแต่กรณี ต่อผู้ควบคุมโรงงาน เมื่อผู้ควบคุมโรงงานตรวจสอบถูกต้องแล้วก็ให้ลงนามอนุญาตให้นำเข้าเก็บในสถานที่กำหนดได้ สถานที่ดังกล่าวต้องแยกต่างหากจากที่เก็บอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

ข้อ  28  เมื่อผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะทำหรือรับจ้างทำสิ่งอื่นใดนอกจากเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ชนิดใด เป็นจำนวนเท่าใด จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมโรงงานทราบล่วงหน้า ตามแบบ ภษ. 103 ก. ก่อนทำการผลิตไม่น้อยกว่า 2 วัน และให้ผู้ควบคุมโรงงานส่งสำเนาใบแจ้งความให้สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 ทราบ

ขณะที่ทำการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน หรือทำหรือรับจ้างทำสิ่งอื่นใดให้ผู้รับอนุญาตติดป้ายหรือเครื่องหมายแสดงการปฏิบัติงานให้มองเห็นได้โดยชัดเจน

ข้อ  29  ให้ผู้ควบคุมโรงงานควบคุมตรวจสอบการนำแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งซึ่งใช้ในการทำแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายแม่พิมพ์ หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการทำหรือรับจ้างทำสิ่งอื่นใดเข้ามาในโรงงาน การเก็บรักษา และการนำวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วออกจากโรงงานเช่นเดียวกับการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

ข้อ  30  การนำวัตถุสำเร็จรูป หรือสิ่งอื่นใดที่ผลิตสำเร็จแล้วออกจากโรงงานให้ผู้รับอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนยื่นคำขอตามแบบ ภษ. 105 ก. ต่อผู้ควบคุมโรงงาน เมื่อผู้ควบคุมโรงงานได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ลงนามอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน และอนุญาตให้นำออกได้

ข้อ  31  การเก็บโลหะที่เสียหรือสิ่งอื่นที่เสียหายที่ใช้ไม่ได้ระหว่างการผลิตให้แยกเก็บต่างหาก จากที่เก็บวัตถุที่เสียหายจากการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน และหากประสงค์จะทำลายก็ให้ทำลายได้โดยยื่นคำขอตามแบบ ภษ. 108 ก. หรือ ภษ. 109 ก. แล้วแต่กรณี และการทำลายให้อยู่ในความควบคุมของผู้ควบคุมโรงงาน

ข้อ  32  ให้ผู้รับอนุญาต ทำงบเดือนการทำหรือรับจ้างทำสิ่งอื่นใดนอกจากสิ่งผนึกภาชนะจดทะเบียน ตามแบบ ภษ. 401 ก. ส่งผู้ควบคุมโรงงานเพื่อตรวจสอบและให้ผู้ควบคุมโรงงานนำส่งสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 พร้อมกับงบเดือนแบบ ภษ. 401

 

หมวด 9
การตรวจโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

 

ข้อ  33  ให้กรรมการตามข้อ 13 วรรค 2 ไปตรวจสอบบัญชีต่าง  ๆ ตามระเบียบนี้ ทุก 3 เดือน แล้วรายงานผลให้กรมสรรพสามิตทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

 

 

 

วีระชัย  ตันติกุล

 

 

อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

 

 

 

 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21