simple tracking
 
 
 
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2540

 

 

----------------

                                

 

เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังในปัจจุบัน และเพื่อให้การออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 129 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527 ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นไปด้วยความเหมาะสม อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2540"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2529

ข้อ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจับกุมและปราบปรามหรือตรวจสอบ ควบคุมการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

ข้อ 5 เมื่อผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค หรือสรรพสามิตจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดทำหน้าที่เกี่ยวกับการจับกุมและปราบปรามหรือตรวจสอบ ควบคุมการจัดเก็บภาษี ให้เสนออธิบดีกรมสรรพสามิตออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้นั้น โดยชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ความเหมาะสม และคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความประพฤติด้วย

ข้อ 6 ให้กองการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ แล้วเสนออธิบดีกรมสรรพสามิตออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้จัดทำทะเบียนบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบทะเบียนบัตรแนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ 7 ข้อกำหนดในการปฏิบัติหน้าที่

7.1 ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค หรือสรรพสามิตจังหวัดจะมอบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ได้รับบัตรไว้ใช้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการประจำหรือจะมอบบัตรไว้ใช้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นแก่กรณี

7.2 ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจับกุมและปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวและแต่งเครื่องแบบข้าราชการทุกครั้ง นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบข้าราชการเป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เว้นแต่ข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค สรรพสามิตจังหวัด หรือเทียบเท่าขึ้นไปจะแต่งเครื่องแบบข้าราชการหรือไม่ก็ได้

7.3 ห้ามมิให้ผู้ได้รับบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการจัดเก็บภาษีเข้าตรวจสอบภาษีของโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

ข้อ 8 ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค หรือสรรพสามิตจังหวัด ระมัดระวังดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับบัตรอย่าให้เกิดการเสียหายหรือเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางราชการได้ และหากเห็นว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีพฤติการณ์หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่และสมควรจะเพิกถอนบัตรประจำตัว ให้รายงานกรมสรรพสามิตทราบเพื่อพิจารณาเพิกถอนบัตรต่อไป

ข้อ 9 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีกำหนดอายุ 5 ปี ในกรณีที่ผู้ได้รับบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใหม่ ให้คืนบัตรประจำตัวแก่ผู้บังคับบัญชาทันทีที่ได้รับทราบคำสั่ง

ข้อ 10 ในกรณีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ใดสูญหาย ชำรุด หรือถูกทำลายด้วยประการใด ๆ ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พร้อมหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบัตรประจำตัวที่ชำรุดแล้วแต่กรณี

ข้อ 11 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจับกุมและปราบปรามหรือตรวจสอบ ควบคุมการจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ยื่นคำขอบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

สำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่และได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจับกุมและปราบปรามหรือตรวจสอบ ควบคุมการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อ 12 ให้ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

 

 

 

สมชัย ฤชุพันธุ์

 

 

อธิบดีกรมสรรสามิต