simple tracking
 
 
 
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553

 

 

----------------

                                

 

เพื่ออนุวัตตามความในข้อ 4 (4) ข้อ 8 วรรคสอง ข้อ 10 วรรคสอง ข้อ 12 วรรคสอง ข้อ 13 วรรคสอง ข้อ 13/1 วรรคสอง ข้อ 25 วรรคสอง และข้อ 26 แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2549 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2553 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการฝากและการเบิกจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งที่ 3/2548 (ครั้งที่ 8) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งที่ 3/2550 (ครั้งที่ 20) เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบปฏิบัติในการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

3.1 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

3.2 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2546

3.3 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

3.4 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550

3.5 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

"กองทุน" หมายความว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

"น้ำมันเชื้อเพลิง" หมายความว่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันที่คล้ายกันหรือน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่คล้ายกัน น้ำมันดิบสังเคราะห์ที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบ ในการกลั่นหรือผลิตให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงก๊าซ ยางมะตอย และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ด้วย

"ก๊าซ" หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นก๊าซหุงต้มหรือก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว ซึ่งได้แก่ โปรเปน โปรปิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทนหรือบิวทีลีนส์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเป็นส่วนใหญ่

"ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์" หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ โดยมีลักษณะและคุณภาพตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

"ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง" หมายความว่า ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร

"โรงกลั่น" หมายความว่า โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง

       (1) โรงแยกก๊าซในราชอาณาจักรที่ผลิตและจำหน่ายก๊าซเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และโรงอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและสารละลาย

       (2) จุดจำหน่ายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในราชอาณาจักร

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ข้อ 5 อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และอัตราเงินชดเชยสำหรับไบโอดีเซล (B100) ที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ให้ใช้อัตรา ณ วันที่นำน้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมจากไบโอดีเซล (B100) ออกจากโรงกลั่น ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ส่วนอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกที่รับเข้าโรงกลั่นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ให้ใช้อัตรา ณ วันที่รับเข้าโรงกลั่น ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

"ข้อ 6 ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเงินเข้ากองทุนโดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบและบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมกับการชำระภาษีสรรพสามิต (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเงินเข้ากองทุน โดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบและบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง"

(ความในข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555)

ข้อ 7 ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงขอรับเงินชดเชยโดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้

ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราเงินชดเชยสำหรับไบโอดีเซล (B100) ที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงขอรับเงินชดเชยโดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 5 ท้ายระเบียบนี้

ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกที่รับเข้าโรงกลั่นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกเข้าโรงกลั่นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตขอรับเงินชดเชยโดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้

ข้อ 8 ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติ ดังนี้

8.1 กรณีที่ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงนำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากโรงกลั่น ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเงินเข้ากองทุนหรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุน ตามชนิดและปริมาณที่นำออกจากโรงกลั่น

8.2 กรณีที่ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงนำน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งได้ส่งเงินเข้ากองทุนหรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วมาผลิตใหม่โดยการผสมสารเติมแต่ง (ADDITIVE) ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเงินเข้ากองทุนหรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุนเฉพาะในส่วนของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

ข้อ 9 ในกรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราเงินส่งเข้ากองทุนหรืออัตราเงินชดเชยหรือประกาศเปลี่ยนแปลงจากการกำหนดให้ได้รับเงินชดเชยเป็นการกำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุน

9.1 ถ้ามีการประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนที่ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเงินเข้ากองทุนหรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุน และการเปลี่ยนแปลงนั้นกำหนดให้มีผลย้อนหลัง

       (1) กรณีที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเงินเข้ากองทุน โดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง

       (2) กรณีที่ขอรับเงินชดเชย ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงขอรับเงินชดเชย โดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้

9.2 ถ้ามีการประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้ส่งเงินเข้ากองทุนหรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุนแล้ว

       (1) กรณีที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพิ่มหรือคืนเงินชดเชยที่ได้รับไปแล้ว ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเงินเข้ากองทุนเพิ่มหรือคืนเงินชดเชยที่ได้รับไปแล้ว โดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ได้รับเงินชดเชย แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง

       (2) กรณีที่ขอรับเงินชดเชยเพิ่มหรือขอรับเงินคืน ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงขอรับเงินชดเชยเพิ่มหรือขอคืนเงินที่ส่งเข้ากองทุนไปแล้ว โดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับเงินชดเชยสำหรับไบโอดีเซล (B100) ที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักรเกินกว่าจำนวนที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งคืนเงินชดเชยที่ได้รับเกินกว่าจำนวนที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยดังกล่าว โดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต

ข้อ 11 การส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักร

11.1 ในกรณีที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่คณะกรรมการกำหนดให้มีการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งออกได้รับการยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุน แต่ถ้ามีการส่งเงินเข้ากองทุนไว้แล้วให้ขอคืนได้ ตามอัตราเงินกองทุนคืนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยให้ผู้ส่งออกยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำหนดให้มีการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งออกส่งเงินเข้ากองทุน ตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้

11.2 ในกรณีที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่คณะกรรมการกำหนดให้ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ไม่ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรได้รับเงินชดเชย แต่ถ้ามีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้ว ให้ผู้ส่งออกส่งเงินคืนกองทุนไม่ว่าผู้ส่งออกนั้นจะเป็นผู้ได้รับเงินชดเชยหรือไม่ โดยให้ผู้ส่งออกส่งเงินคืนกองทุนตามอัตราเงินคืนกองทุนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด พร้อมกับยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐาน ที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้

11.3 ในกรณีที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่คณะกรรมการกำหนดให้มีการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร และเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้ว ให้ผู้ส่งออกส่งเงินคืนกองทุนและส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 3 ท้ายระเบียบนี้

11.4 ในการส่งเงินเข้ากองทุน และหรือการส่งเงินคืนกองทุน แล้วแต่กรณี ตามข้อ 11.1 ข้อ 11.2 และข้อ 11.3 ให้ผู้ส่งออกปฏิบัติ ดังนี้

       (1) ในกรณีที่มีการยื่นคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งออกส่งเงินคืนกองทุนและหรือส่งเงินเข้ากองทุน แล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักร

       (2) ในกรณีที่ไม่มีการยื่นคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งออกส่งเงินคืนกองทุนและหรือส่งเงินเข้ากองทุน แล้วแต่กรณีก่อนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักร และให้ผู้ส่งออกนำใบเสร็จรับเงินกองทุนไปแสดงต่อพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่จะส่งออก โดยใบเสร็จรับเงินนั้นต้องมีลายมือชื่อของเจ้าพนักงานสรรพสามิตที่ออกใบเสร็จ ซึ่งระบุรายละเอียด ดังนี้

              (ก) ชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะส่งออกนอกราชอาณาจักร

              (ข) จำนวนเงินที่ส่งเงินคืนกองทุนและหรือส่งเงินเข้ากองทุน แล้วแต่กรณี

              (ค) เลขที่ใบขนสินค้าขาออกหรือเลขที่ใบกำกับสินค้า (Invoice)

              (ง) วัน เดือน ปี ที่จะส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักร

ข้อ 12 กรณีที่มีการขายหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำไปขายหรือจำหน่ายต่อให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

12.1 ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว ส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขายหรือจำหน่ายในอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ภายในสิบวัน นับจากวันที่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากโรงกลั่น

12.2 ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราเงินชดเชย ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงขอรับเงินชดเชย โดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้

12.3 ในกรณีที่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว มิได้นำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับเงินชดเชยตาม 12.2 ไปขายหรือจำหน่ายต่อให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นส่งเงินคืนกองทุนไม่ว่าผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นจะเป็นผู้ได้รับเงินชดเชยหรือไม่ โดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ขายหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น         

ข้อ 13 สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งให้แก่ผู้ซึ่งนำน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน แต่ถ้ามีการส่งเงินเข้ากองทุนแล้ว ให้ขอคืนได้ โดยให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้

ถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะได้รับเงินชดเชยจากกองทุน ไม่ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ซึ่งนำน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นได้รับเงินชดเชย แต่ถ้ามีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้ว ให้ส่งเงินคืนกองทุนพร้อมกับยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ก่อนนำน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น

หากปรากฏว่าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นได้สูญหายหรือ ขาดจำนวนไป ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงหรือผู้ซึ่งนำน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น ส่งเงินเข้ากองทุนหรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเดียวกับการชำระภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูญหายหรือขาดจำนวนไปนั้น

การส่งเงินเข้ากองทุนหรือการขอรับเงินชดเชยจากกองทุนตามวรรคสาม ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงหรือผู้ซึ่งนำน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น ส่งเงินเข้ากองทุนพร้อมกับยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ หรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุนโดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุ ในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี พร้อมกับการชำระภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสูญหายหรือขาดจำนวนไปนั้น

"การยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคแรก ไม่รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ 6 วรรคสอง"

(ความในวรรคห้าของข้อ 13 เพิ่มเติมโดยระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555)

ข้อ 14 การส่งเงินเข้ากองทุน ให้ยื่นใบส่งเงินและชำระเงินเข้ากองทุนต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่รับชำระภาษี หรือธนาคารพาณิชย์ที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนดให้เป็นที่รับชำระภาษี หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th

การส่งเงินตามข้อ 11.4 (2) ให้ผู้ส่งออกส่งเงินพร้อมกับยื่นใบส่งเงินต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ด่านศุลกากรที่จะส่งออกตั้งอยู่

ข้อ 15 การขอรับเงินจากกองทุน ให้ยื่นใบขอรับเงินจำนวน 2 ชุด ต่อสรรพสามิตพื้นที่ ที่รับชำระภาษี หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th

กรณีผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงขอรับเงินจากกองทุนสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถเข้าตรวจสอบภายในบริเวณโรงกลั่นได้ รวมถึงหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ จำนวน 2 ชุด ต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงกลั่นตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th

กรณีผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมีโรงกลั่นหลายแห่ง หากมีความประสงค์ยื่นขอรับเงินรวม ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงยื่นเรื่องขออนุมัติต่อกรมสรรพสามิต

กรณีผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงยื่นใบส่งเงินและชำระเงินเข้ากองทุนสำหรับโรงกลั่นหลายแห่งรวมที่ธนาคารพาณิชย์ที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนดให้เป็นที่รับชำระภาษี หากมีความประสงค์ยื่นขอรับเงินรวม ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงยื่นเรื่องขออนุมัติต่อกรมสรรพสามิต

ข้อ 16 การขอรับเงินจากกองทุนตามข้อ 15 ให้สรรพสามิตพื้นที่ที่รับคำขอรับเงินเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุน

ข้อ 17 ให้สรรพสามิตพื้นที่ที่รับคำขอรับเงิน ส่งใบขอรับเงินที่อนุมัติจ่ายเงินทดรองจ่ายแล้ว จำนวน 1 ชุด ให้สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ให้สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ดำเนินการจัดส่งใบขอรับเงินซึ่งตรวจสอบแล้ว ให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อดำเนินการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุน แล้วแต่กรณี

ข้อ 18 เมื่อสรรพสามิตพื้นที่ได้รับเงินจากผู้มีหน้าที่ส่งเงินแล้ว ให้นำเงินที่ได้รับชำระฝากเข้าบัญชี "กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กระทรวงพลังงาน)" ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงินโดยมีสาขาที่รับฝากเงินและเลขที่บัญชี ดังนี้

18.1 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 013-1-13027-7

18.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา เลขที่บัญชี 208-0-07814-3

18.3 ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-0-08316-5

เมื่อดำเนินการนำเงินส่งเข้าบัญชีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-In-Slip) และสำเนาใบส่งเงินส่งให้สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้นำเงินฝากเข้าบัญชีดังกล่าว

ข้อ 19 ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทำรายงานสรุปการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รายงานสรุปการขอรับเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และรายงานสรุปการส่งเงินคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ขอคืนภาษีสรรพสามิต เป็นรายเดือน ส่งให้สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โดยทางเอกสาร หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การรับเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการส่งเงินคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ขอคืนภาษีสรรพสามิต

ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่ง หรือไม่ส่งเงินคืนกองทุนภายในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และผู้ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ดำเนินการ ดังนี้

20.1 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนตรวจพบเองว่ามีกรณีดังกล่าวให้ผู้นั้นส่งเงินตามจำนวนที่ต้องส่ง หรือตามจำนวนที่ขาด หรือตามจำนวนที่ต้องคืนเข้ากองทุน พร้อมทั้งเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละสามต่อเดือนของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ครบกำหนดส่งเงินเข้ากองทุนจนกว่าจะครบ โดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่รับชำระภาษี หรือธนาคารพาณิชย์ที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนดให้เป็นที่รับชำระภาษี หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th

20.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเป็นผู้ตรวจพบว่ามีกรณีดังกล่าว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเงินตามจำนวนที่ต้องส่งหรือตามจำนวนที่ขาด หรือตาม จำนวนที่ต้องส่งคืนเข้ากองทุน พร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหกต่อเดือนของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ครบกำหนดส่งเงินเข้ากองทุนจนกว่าจะครบ โดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่รับชำระภาษี หรือธนาคารพาณิชย์ที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนดให้เป็นที่รับชำระภาษี หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต

หากผู้มีหน้าที่ส่งเงินไม่ดำเนินการตามข้อ 20.2 ให้สรรพสามิตพื้นที่ดำเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเร็ว

เงินเพิ่มตามข้อ 20.1 และ ข้อ 20.2 ให้ถือว่าเป็นเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนด้วย และในการคำนวณระยะเวลาเพื่อการคำนวณเงินเพิ่มตามข้อ 20.1 หรือ ข้อ 20.2 นั้น หากมีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

ข้อ 21 ใบขอรับเงินใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังไม่มีการสั่งจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้ยื่นคำขอนั้น ให้ถือเป็นการยื่นใบขอรับเงินตามระเบียบนี้ โดยอนุโลม

ข้อ 22 ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นผู้รักษาการและวินิจฉัยสั่งการ ตามระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

 

 

 

อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

 

อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

 

 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9