simple tracking
 
 
 
   

    สารบัญพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

   

    1.  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

(มาตรา 1 - 4)

             หมวด 1 การทำสุราและการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

(มาตรา 5 - 6)

             หมวด 2 ภาษีสุรา

(มาตรา 7 - 11)

             หมวด 3 การใช้และการขนสุรา

(มาตรา 12 - 16)

             หมวด 4 การขายสุรา

(มาตรา 17 - 23)

             หมวด 5 เชื้อสุรา

(มาตรา 24 - 25)

             หมวด 6 เบ็ดเตล็ด

(มาตรา 26 - 29)

             หมวด 7 บทกำหนดโทษ

(มาตรา 30 - 46)

             หมวด 8 การรักษาพระราชบัญญัติ

(มาตรา 47)

             บัญชีอัตราภาษีสุราและค่าธรรมเนียม ท้ายพระราชบัญญัติ

 

    2.  พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497

    3.  พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510

    4.  พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521

    5.  พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521

    6.  พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534

    7.  พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2534

    8.  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523

    9.  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525

    10.  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253

    11.  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338