simple tracking
 
 
 
 
กฎกระทรวง

กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา
พ.ศ. 2556

 

  

---------------- 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2546

(2) กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

(3) กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

(4) กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

(5) กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

ข้อ 2 ให้เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุราที่ทำในราชอาณาจักรและสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ในอัตราทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ดังนี้


รายการ

อัตราภาษี

ตามมูลค่าร้อยละ

ตามปริมาณ

หน่วย

หน่วยละ-บาท

1. สุราแช่

 

 

 

    1.1 ชนิดเบียร์

 

 

 

        (1) ไม่เกิน 7 ดีกรี

48

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

155

    ลิตร

8

    ในจำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า  

        (2) เกินกว่า 7 ดีกรี
ขึ้นไป เก็บเพิ่มจากอัตรา
ตาม (1) อีกดีกรีละ

-

ลิตร

3

    1.2 ชนิดไวท์และสปาร์ก

     

ลิ้งไวน์ ที่ทำจากองุ่น

 

 

 

        (1) ไม่เกิน 15 ดีกรี

0

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

1,000

ที่มีราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
  ลิตร

255

ไม่เกิน 600 บาท โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ในจำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า  

        (2) ไม่เกิน 15 ดีกรี

36

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

1,000

ที่มีราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
  ลิตร

255

เกินกว่า 600 บาทขึ้นไป
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ในจำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า  

        (3) เกินกว่า 15 ดีกรี
ขึ้นไป เก็บเพิ่มจากอัตรา
ตาม (1) และ (2) อีกดีกรีละ

-

ลิตร

3

    1.3 ชนิดอื่นๆ นอกจาก
1.1 และ 1.2

     

        (1) ไม่เกิน 15 ดีกรี

5

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

70

    ลิตร

10

    ในจำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า  

        (2) เกินกว่า 15 ดีกรี
ขึ้นไป เก็บเพิ่มจากอัตรา
ตาม (1) อีกดีกรีละ

-

ลิตร

3

       

2. สุรากลั่น

 

 

 

    2.1 ชนิดสุราขาว
ที่ปราศจากเครื่องย้อม
หรือ สิ่งผสมปรุงแต่ง
หรือการปรุงแต่งใดๆ

50

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

120

        (1) ไม่เกิน 40 ดีกรี

4

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

145

    ลิตร

40

    ในจำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า  

        (2) เกินกว่า 40 ดีกรี
ขึ้นไป เก็บเพิ่มจากอัตรา
ตาม (1) อีกดีกรีละ

-

ลิตร

3

    2.2 ชนิดอื่นๆ นอกจาก
2.1

     

        (1) ไม่เกิน 45 ดีกรี

25

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

250

    ลิตร

50

    ในจำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า  

        (2) เกินกว่า 45 ดีกรี
ขึ้นไป เก็บเพิ่มจากอัตรา
ตาม (1) อีกดีกรีละ

-

ลิตร

3

    2.3 ชนิดสุราสามทับ

 

 

 

        (1) ที่นำไปใช้ใน

0

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

0

อุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำ

 

ลิตร

1

การแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตาม

 

ในจำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า  

วิธีการที่อธิบดีกำหนด

 

   

        (2) ที่นำไปใช้ในการ

0

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

0

แพทย์ เภสัชกรรมและ

 

ลิตร

0.05

วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตาม

 

ในจำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า  
วิธีการที่อธิบดีกำหนด      
        (3) อื่นๆ นอกจาก

0

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

6

(1) และ(2)

 

ลิตร

0

 

ในจำนวนที่คิดเป็นเงินสูงกว่า

ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

 

 

 

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดชนิด และอัตราภาษีสุราให้สอดคล้องกับการปรับปรุงฐานภาษีและวิธีการคำนวณภาษีสุรา เพื่อให้เหมาะสมกับ สภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 
 
 
s