simple tracking
 
 
 
 
กฎกระทรวง

กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา
พ.ศ. 2546

 

  

---------------- 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 (1) แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 103 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 107 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 110 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 111 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

(5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 113 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

(6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 114 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

(7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 117 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

(8) กฎกระทรวง ฉบับที่ 118 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

(9) กฎกระทรวง ฉบับที่ 119 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

ข้อ 2 ให้เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุราที่ทำในราชอาณาจักรและสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้


รายการ

อัตราภาษี

ตามมูลค่าร้อยละ

ตามปริมาณ

หน่วย

หน่วยละ-บาท

1. สุราแช่

 

 

 

    “1.1 ชนิดเบียร์

60

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

100”

(ความใน 1.1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552)

    1.2 ชนิดไวท์และสปาร์ก

60

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

100

ลิ้งไวน์ ที่ทำจากองุ่น

 

 

 

    1.3 ชนิดสุราแช่พื้นเมือง

25

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

70

    1.4 ชนิดอื่นๆ นอกจาก

25

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

70

1.1 1.2 และ 1.3

 

 

 

2. สุรากลั่น

 

 

 

    “2.1 ชนิดสุราขาว

50

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

150

    2.2 ชนิดสุราผสม

50

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

350”

(ความใน 2.1 - 2.2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555)

    “2.3 ชนิดสุราปรุงพิเศษ

50

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

400”

(ความใน 2.3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548)

    “2.4 ชนิดสุราพิเศษ

 

 

 

        (1) ประเภทบรั่นดี

50

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

400”

(ความใน 2.4 (1)แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555)

        “(2) ประเภทวิสกี้

50

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

400

        (3) ประเภทอื่น

50

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

400”

นอกจาก (1) และ (2)

 

 

 

(ความใน 2. 4 (2) และ (3)แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548)

    2.5 ชนิดสุราสามทับ

 

 

 

        (1) ที่นำไปใช้ใน

2

ลิตร

1

อุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำ

 

 

 

การแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตาม

 

 

 

วิธีการที่อธิบดีกำหนด

 

 

 

        (2) ที่นำไปใช้ในการ

0.1

ลิตร

0.05

แพทย์ เภสัชกรรมและ

 

 

 

วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตาม

 

 

 

วิธีการที่อธิบดีกำหนด      

        (3) อื่นๆ นอกจาก

10

ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

6

(1) และ(2)

ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546

 

 

 

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดชนิดและอัตราภาษีสุรา เพื่อกำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน และสมควรเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสุราสำหรับสุราบางชนิดให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มชนิดสุราแช่พื้นเมืองแยกต่างหากจากสุราแช่ชนิดอื่น อันเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมพัฒนาผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ข้อสังเกต :-

        1. กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548พิมพ์แทรกไว้แล้วในกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2546
        2. กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
        3. กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552พิมพ์แทรกไว้แล้วในกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2546

 
 
 
s