simple tracking
 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลการจับกุมการปลอมแปลงแสตมป์สรรพสามิต

พ.ศ. 2526

 

  

---------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล การจับกุมการปลอมแปลงแสตมป์สรรพสามิตอาศัยอำนาจตามข้อ 53 แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลการจับกุมการปลอมแปลงแสตมป์สรรพสามิต พ.ศ. 2526"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

หมวด 1
ข้อความทั่วไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

(1) "แสตมป์สรรพสามิต" หมายความว่า แสตมป์สุรา ยาสูบเครื่องดื่ม ยานัตถุ์ ไม้ขีดไฟและให้ความหมายรวมถึงแสตมป์อื่น ๆ ที่กรมสรรพสามิตจัดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีด้วย

(2) "แสตมป์สรรพสามิตปลอม" หมายความว่า แสตมป์สรรพสามิตที่ได้ปลอมแปลงเสร็จแล้วพร้อมที่จะจำหน่ายหรือนำออกใช้ได้ และกรมสรรพสามิตได้พิสูจน์และรับรองแล้วว่าคล้ายกับของรัฐบาล แต่ไม่รวมถึงแสตมป์ปลอมที่ใช้ปิดสินค้าแล้ว

(3) "ผู้แจ้งความนำจับ" หมายความว่า ผู้ซึ่งมิใช่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ชี้ช่องหรือนำความมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 หรือข้อ 5 และเป็นผลให้การจับกุมเป็นผลสำเร็จ

(4) "ผู้จับกุม" หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งทำการจับกุม และให้หมายความรวมถึงผู้ทำการสืบสวนอันเป็นประโยชน์โดยตรงเกี่ยวกับการจับกุมด้วย

(5) "เงินสินบน" หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับเกี่ยวกับความผิดแสตมป์สรรพสามิตปลอม

(6) "เงินรางวัล" หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้จับกุมเกี่ยวกับความผิดแสตมป์สรรพสามิตปลอม

(7) "อุปกรณ์" หมายความว่า บรรดาสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักร และวัสดุสำหรับทำแสตมป์สรรพสามิตปลอม ซึ่งกรมสรรพสามิตพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการผลิตแสตมป์สรรพสามิตปลอม  

 

หมวด 2
การแจ้งความนำจับ

ข้อ 4 ผู้รับแจ้งความนำจับตามระเบียบ ได้แก่

(1) ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังมอบหมาย

(2) อธิบดีกรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรมสรรพสามิตผู้อำนวยการกองตรวจ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต นายตรวจสรรพสามิต กองตรวจ ตั้งแต่ระดับ4 ขึ้นไป สรรพสามิตเขต ผู้ช่วยสรรพสามิตเขตเจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต นายตรวจสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตเขตตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป สรรพสามิตจังหวัด ผู้ช่วยสรรพสามิตจังหวัด เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต นายตรวจสรรพสามิตสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป สรรพสามิตอำเภอสรรพสามิตกิ่งอำเภอ

(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดนายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

(4) อธิบดีกรมตำรวจ รองอธิบดีกรมตำรวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจ รองผู้บัญชาการตำรวจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ ผู้บังคับการตำรวจ รองผู้บังคับการตำรวจ ผู้กำกับการตำรวจ รองผู้กำกับการตำรวจ สารวัตรใหญ่ตำรวจ สารวัตรตำรวจ ผู้บังคับกองตำรวจ หัวหน้าสถานีตำรวจ หัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจ ซึ่งมียศตั้งแต่สัญญาบัตรขึ้นไป

ข้อ 5 การแจ้งความนำจับ ผู้แจ้งความนำจับต้องแจ้งต่อผู้รับแจ้งความคนใดคนหนึ่งในข้อ 4 เท่านั้น

กรณีที่ต้องจับกุมผู้กระทำความผิดโดยด่วน ซึ่งถ้ารั้งรอไว้ผู้กระทำความผิดอาจหลบหนีไปได้ และผู้ประสงค์จะแจ้งความนำจับมิอาจแจ้งความต่อผู้รับแจ้งความตามข้อ 4 ได้ทันท่วงทีให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งมีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคนใดคนหนึ่งก็ได้ แล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้เข้าจับกุมนั้น รายงานผลการจับกุม และส่งรายละเอียดหลักฐานการรับแจ้งความนำจับ ให้ผู้มีอำนาจรับแจ้งความตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ทราบโดยด่วน

ข้อ 6 เมื่อได้รับแจ้งความนำจับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความนำจับจัดทำหลักฐานการรับแจ้งความเป็นหนังสือมอบให้ผู้แจ้งความนำจับ โดยระบุการกระทำผิดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบุคคล (ถ้ามี) สถานที่วันเวลาที่รับแจ้ง เสร็จแล้วลงลายมือชื่อตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความ ส่วนชื่อที่อยู่ของผู้แจ้งความนำจับใส่รหัสลับและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานก็ได้ แต่ถ้าไม่ประสงค์จะปิดเป็นความลับ ให้เขียนชื่อที่อยู่ของผู้แจ้งความนำจับและให้ผู้แจ้งความนำจับลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน (ตามตัวอย่างของแบบรับแจ้งความนำจับท้ายระเบียบนี้)

ข้อ 7 เมื่อได้มีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) กรณีที่ของกลางเป็นสิ่งของที่ใช้เป็น เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องจักรและวัสดุสำหรับใช้ทำแสตมป์สรรพสามิตปลอม ให้ผู้จับกุมดำเนินการให้กรมสรรพสามิตพิจารณาประเมินราคาต่อไป

(2) กรณีที่ของกลางเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอม ให้ผู้จับกุมดำเนินการให้กรมสรรพสามิตรับรองว่าเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอม

 

หมวด 3
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

(1) การจ่ายเงินสินบน ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนำจับดังนี้

      1.1 ถ้าจับได้ตัวผู้ต้องหาและของกลางเป็นอุปกรณ์ ให้จ่ายเงินสินบนในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาอุปกรณ์ตามที่กรมสรรพสามิตประเมินราคา แต่ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาท

      1.2 ถ้าจับได้ตัวผู้ต้องหาและของกลางเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอม ให้จ่ายเงินสินบนในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าแสตมป์ตามอัตราภาษีที่ใช้เก็บอยู่ในวันจับกุม แต่ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาท ในกรณีที่แสตมป์มีหลายราคาให้อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอำนาจกำหนดมูลค่าแสตมป์นั้น

(2) การจ่ายเงินรางวัล ให้จ่ายให้แก่ผู้จับกุมดังนี้

      2.1 ถ้าจับได้ตัวผู้ต้องหาและของกลางเป็นอุปกรณ์ ให้จ่ายเงินรางวัลในอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของราคาอุปกรณ์ตามที่กรมสรรพสามิตประเมินราคา แต่ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาท

      2.2 ถ้าจับได้ตัวผู้ต้องหาและของกลางเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอม ให้จ่ายเงินรางวัลในอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าแสตมป์ตามอัตราภาษีที่ใช้อยู่ในวันที่จับกุมแต่ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาท ในกรณีที่แสตมป์มีหลายราคาให้อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอำนาจกำหนดมูลค่าแสตมป์นั้น

ในกรณีที่จับกุมได้โดยไม่มีแจ้งความนำจับ ให้จ่ายเงินรางวัลในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ตามนัย 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่จับกุมได้โดยไม่ได้ตัวผู้ต้องหา ไม่มีการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

ข้อ 9 เงินสินบนและเงินรางวัล จะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของอัตราตามข้อ 8 ถ้าคดีถึงที่สุดศาลลงโทษจำเลย ก็ให้จ่ายเพิ่มเติมให้ครบจำนวน แต่ถ้าคดีถึงที่สุดศาลไม่ลงโทษจำเลยจะจ่ายเพิ่มอีกไม่ได้

 

หมวด 4
การขอรับเงินสินบน เงินรางวัล

ข้อ 10 การขอรับเงินสินบน เงินรางวัล ให้ผู้แจ้งความนำจับหรือผู้จับกุม ยื่นคำขอต่อบุคคลต่อไปนี้ภายใน 90 วัน นับแต่วันสั่งฟ้องผู้ต้องหา หรือวันที่คดีถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต

(2) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับคำขอส่งคำขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลพร้อมด้วยหลักฐานไปยังอธิบดีกรมสรรพสามิตภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับคำขอรับเงิน

ข้อ 11 คำขอรับเงินสินบน เงินรางวัล ให้จัดทำตามแบบท้ายระเบียบนี้ และแนบเอกสารต่างๆไปเพื่อประกอบการพิจารณา คือ

(1) หนังสือแจ้งผลคดีของผู้รับแจ้งความนำจับตามข้อ 4

(2) บันทึกการจับกุมของผู้จับ

(3) ถ้ามีข้อตกลงในการแบ่งเงินสินบน ให้ส่งบันทึกข้อตกลงนั้นด้วย

(4) หลักฐานการรับรองของกรมสรรพสามิตว่าเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอม

(5) หลักฐานการประเมินราคาอุปกรณ์ของกรมสรรพสามิต

(6) ใบแจ้งความนำจับเฉพาะในกรณีของรับ เงินสินบน

(7) สำเนาคำพิพากษาคดีถึงที่สุด หรือหนังสือแจ้งผลคดีของพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี

เอกสารดังกล่าวให้ส่งต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมกับภาพถ่ายหรือสำเนาอีกอย่างละ 2 ชุด ในกรณีที่เอกสารฉบับใดไม่อาจส่งต้นฉบับได้ให้ใช้ภาพถ่ายหรือสำเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองแทน

ข้อ 12 ในกรณีที่การจับกุมเป็นผลสำเร็จเนื่องจากมีผู้แจ้งความนำจับหลายคน ถ้ามิได้มีหลักฐานการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ให้จ่ายเงินสินบนให้ทุกคนโดยแบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน

ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้จับกุมหลายคน ให้จ่ายเงินรางวัลให้ทุกคน โดยแบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลถึงแก่กรรม หรือมีความจำเป็นอื่นใดไม่สามารถขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลได้ ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้นั้นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน แล้วแต่กรณี

ข้อ 15 การพิจารณาการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา

ข้อ 16 การจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ ในกรณีผู้แจ้งความนำจับโดยวิธีไม่เปิดเผยชื่อให้ผู้แจ้งความนำจับทำใบเสร็จรับเงินโดยพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ ไม่ต้องระบุชื่อแล้วให้ผู้รับแจ้งความลงลายมือชื่อรับรองในใบรับเงินนั้นด้วย ใบสำคัญรับเงินดังกล่าวให้ถือเป็นใบสำคัญคู่จ่ายเงิน

ข้อ 17 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลจะต้องขอรับเงินจากกรมสรรพสามิตภายใน 2 ปี นับแต่วันสั่งจ่าย

ข้อ 18 เงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบนี้ ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของกรมสรรพสามิตในหมวดเงินอุดหนุน


ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2526

 

 

 

สมหมาย ฮุนตระกูล

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

 

 

 

หน้าที่ 1 | 2

 
 
 

 

s