simple tracking
 
 
 
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยการควบคุมสถานที่ทำสุราชุมชน พ.ศ. 2549

 

  

---------------- 

 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 5 มาตรา 5 ทวิ และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ประกอบกับอาศัยอำนาจตามข้อ 20 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ข้อ 19 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมการทำ และการเสียภาษีสุรากลั่นชุมชนและสุราแช่ชุมชนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมสถานที่ทำสุราชุมชน พ.ศ. 2549”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสี่สิบห้าวัน นับแต่วันออกประกาศ

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

หมวด 1
บทนิยาม

ข้อ 5 ในระเบียบนี้

“สถานที่ทำสุรา” หมายความว่า สถานที่ทำสุรากลั่นชุมชน หรือสถานที่ทำสุราแช่ชุมชน ซึ่งเป็นโรงงานสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา และให้หมายความรวมถึง ผู้แทนหรือตัวแทนผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราด้วย

 

หมวด 2
สถานที่ทำสุรา เครื่องกลั่นสุราและภาชนะที่ใช้ในสถานที่ทำสุรา

ข้อ 6 สถานที่ทำสุราต้องเป็นไปตามแบบแปลนแผนผังที่ผู้รับอนุญาตยื่น พร้อมคำขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ทำสุราและได้รับอนุญาตแล้ว หากภายหลังประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนแผนผังสถานที่ทำสุรา จะต้องขออนุญาตต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่เป็นการล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะดำเนินการได้

ข้อ 7 กรณีการทำสุรากลั่นชุมชน ผู้รับอนุญาตต้องติดตั้งเครื่องกลั่นสุราภายในสถานที่ทำสุราอย่างมั่นคงถาวร

ข้อ 8 ภาชนะที่ใช้รับน้ำสุราที่กลั่นได้ ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำสุราและภาชนะที่ใช้ปรุงแต่งแรงแอลกอฮอล์สุรา ต้องมีรูปทรงถาวรและสามารถตรวจสอบปริมาตรความจุได้ โดยผู้รับอนุญาตต้องทำเครื่องหมายแสดงระดับของปริมาตรความจุของภาชนะให้เห็นชัดเจนทุก ๆ ภาชนะ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บรรจุน้ำสุราในถุงพลาสติก หรือภาชนะอื่นใดที่มีขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 ลิตร

 

หมวด 3
การทำบัญชีและงบเดือน

ข้อ 9 เมื่อมีการนำวัตถุดิบที่ใช้ในการทำสุราเข้ามาในสถานที่ทำสุรา หรือมีการนำวัตถุดิบไปใช้ในการทำสุรา ให้ผู้รับอนุญาตลงรายการไว้ในบัญชีรับ-จ่ายวัตถุดิบ ตามแบบ สช 101

ข้อ 10 ในการหมักส่า การกลั่นสุราและการจ่ายสุราเพื่อบรรจุภาชนะ ให้ผู้รับอนุญาตระบุรายการต่าง ๆ ไว้ในบันทึกการทำสุราประจำวัน

กรณีการทำสุรากลั่น ให้ผู้รับอนุญาตบันทึกการทำสุราประจำวัน ตามแบบ สช 102 ก

กรณีการทำสุราแช่ ให้ผู้รับอนุญาตบันทึกการทำสุราประจำวัน ตามแบบ สช 102 ช

ข้อ 11 ให้ผู้รับอนุญาตบันทึกการรับ-จ่ายสุราที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว ตามแบบ สช 103

ข้อ 12 การลงบัญชีควบคุมการทำสุราตามแบบและขั้นตอนต่าง ๆ ในขบวนการทำสุรา ผู้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น และต้องเก็บบัญชีไว้ในสถานที่ทำสุราไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจสอบได้

ข้อ 13 ผู้รับอนุญาตต้องรายงานงบเดือนการทำ สุราตามแบบ สช 104 ทุกเดือน ต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ข้อ 14 แบบบัญชีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้

 

หมวด 4
การควบคุมแสตมป์สุราและการปิดแสตมป์สุรา

ข้อ 15 ให้ผู้รับอนุญาตชำระภาษีสุรา และรับแสตมป์สุราไปปิดภาชนะบรรจุสุราตามจำนวนที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุราได้หมดในคราวเดียว โดยไม่มีแสตมป์คงเหลือเก็บไว้ที่สถานที่ทำสุรา

การปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุรา ให้กระทำภายในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 16 ในการปิดแสตมป์สุรา ให้ใช้กาวทาหลังดวงแสตมป์ให้เต็มดวง แล้วปิดคร่อมปากภาชนะบรรจุอย่างแนบแน่นสนิทจนไม่สามารถแกะลอกได้ และอยู่ในสภาพที่ดวงแสตมป์จะต้องถูกทำลายทันทีเมื่อเปิดภาชนะบรรจุสุรานั้น ในกรณีภาชนะบรรจุสุราเป็นขวด ให้ปิดแสตมป์คร่อมบนฝาหรือจุกขวด โดยให้ชายแสตมป์ทั้งสองข้างปิดทาบลงมาที่คอขวด

ข้อ 17 ให้ผู้รับอนุญาตขีดฆ่าแสตมป์สุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยใช้เครื่องหมายที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตกำหนดไว้ในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเครื่องหมายขีดฆ่าแสตมป์สุราสำหรับแสตมป์สุราที่นำไปปิดภาชนะบรรจุสุราแช่และผลิตภัณฑ์ และสุรากลั่นชุมชน

ข้อ 18 ห้ามมิให้มีการนำเอาแสตมป์สุราที่ไม่เต็มดวงหรือมีสภาพคล้ายผ่านการใช้แล้ว มาใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา

 

หมวด 5
เบ็ดเตล็ด

ข้อ 19 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด ให้สรรพสามิตพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ที่สรรพสามิตพื้นที่มอบหมายมีหน้าที่ตรวจสถานที่ทำสุรา โดยใช้หลักบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ข้อ 20 ในการตรวจสถานที่ทำสุราตามข้อ 19 ให้ผู้ตรวจจดบันทึกผลการตรวจในสมุดบันทึกการตรวจตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ โดยให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับผู้รับอนุญาตรายนั้น ๆ และให้ผู้รับอนุญาตลงลายมือชื่อรับทราบผลการตรวจทุกครั้งด้วย


ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 

 

 

โยธิน วิมุกตายน

 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 
 
 

 

s