0-7425-8781-4 , 0-7425-8780
excise_pak9@excise.go.th

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทเว็บไซต์ล่าสุด |  May 13, 2022

ค้นหาด่วน ข้อมูล พ.ร.บ.สรรพสามิต 2560

ข่าวประกาศ |  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 หรือมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560

พระราชกฤษฎีกา

กฏกระทรวง

ระเบียบกรมสรรพสามิต

ประกาศ

บทความ


พ.ร.บ.สรรพสามิต 60
จำนวนมาตรา 213
พระราชกฤษฎีกา
จำนวนบทความ  2
อัตราค่าธรรมเนียม
จำนวนบทความ  1
พิกัดอัตราภาษี
จำนวนบทความ  1
กฎกระทรวง
จำนวนบทความ  54
ประกาศกระทรวงการคลัง
จำนวนบทความ  24
ประกาศกรมสรรพสามิต
จำนวนบทความ  178
ระเบียบกรมสรรพสามิต
จำนวนบทความ  36
คำสั่งกรมสรรพสามิต
จำนวนบทความ  18
หนังสือคำสั่ง
จำนวนบทความ  0
เกร็ดความรู้กฎหมาย
จำนวนบทความ  262

ทีมจัดทำบทความและที่ปรึกษากฎหมาย

อนุพงศ์ นาคช่วย

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

ตำแหน่ง, นิติกรชำนาญการพิเศษ

สารีรักษ์ ด้วงยาง

ส่วนกฎหมาย

ตำแหน่ง, นิติกรชำนาญการ

สุทิน สาทิพย์จันทร์

ส่วนกฏหมาย

ตำแหน่ง, นิติกรชำนาญการ

กฤษฎิน มุณีพรหม

ส่วนกฏหมาย

ตำแหน่ง, นิติกรชำนาญการ

ปิยนุช เพชรโรจน์

ส่วนกฏหมาย

ตำแหน่ง, นิติกรปฏิบัติการ

กิตติ​ญา​ ทองขาว

ส่วนกฏหมาย

ตำแหน่ง, นิติกร

พัฒนาและดูแลระบบโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย

โทร : 0-7425-8781-4, Fax : 0-7425-8780 ยินดีให้บริการในวันเวลาราชการ