อัตราค่าธรรมเนียม(๑) ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี ปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๓) การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ลักษณะจำเพาะละ ๗,๕๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๕) การต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
(๗) การควบคุมการผลิตเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
เดือนละ ๗๕,๐๐๐ บาท
(๘) ใบอนุญาตผลิตสุรา ฉบับละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๙) ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท

(๑๐)

 

 

ใบอนุญาตขายสุรา

ประเภทที่ ๑

ประเภทที่ ๒

 

ปีละ

ปีละ

 

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

 

บาท

บาท

(๑๑) ใบอนุญาตผลิตยาสูบ ฉบับละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๒)

 

 

 

ใบอนุญาตขายยาสูบ

ประเภทที่ ๑

ประเภทที่ ๒

ประเภทที่ ๓

 

ปีละ

ปีละ

ปีละ

 

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

 

บาท

บาท

บาท

(๑๓) ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
(๑๔) ใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ
เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท
(๑๕) ใบอนุญาตผลิตไพ่ ฉบับละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๖)

 

 

ใบอนุญาตขายไพ่

ประเภทที่ ๑

ประเภทที่ ๒

 

ปีละ

ปีละ

 

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

 

บาท

บาท

(๑๗) ใบอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท
(๑๘) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๙) การโอนใบอนุญาต ครั้งละ กึ่งหนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประเภทนั้น ๆ
(๒๐) การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ครั้งละ หนึ่งในสี่ของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประเภทนั้น ๆ