บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต


ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่า
ร้อยละ
ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ-บาท

 

 

 

ตอนที่ ๑
สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

          “น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่น ปิโตรเลียมปิตูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงหรือใช้แทนน้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น

     
๐๑.๐๑

น้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกัน

๕๐ ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
๒๐
๐๑.๐๒

แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน

๕๐ ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
๒๐
๐๑.๐๓

น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน

๕๐ ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
๒๐
๐๑.๐๔

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น

๕๐ ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
๒๐
๐๑.๐๕

น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

๕๐ ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
๒๐
๐๑.๐๖

ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน

๕๐ ลิตร เศษของลิตร
ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
๒๐
๐๑.๐๗

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน

๕๐ กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม ๒๐
๐๑.๐๘

ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน

๕๐ กิโลกรัม เศษของ
กิโลกรัมให้นับเป็น
หนึ่งกิโลกรัม
๒๐
๐๑.๐๙

เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกัน

๕๐ กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม ๒๐
๐๑.๑๐

ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน

๕๐ กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม ๒๐
๐๑.๑๑

เอทีลิน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน

๕๐ กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม ๒๐
๐๑.๑๒

น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน

๕๐ ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ๒๐
๐๑.๑๓

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง

๕๐ ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ๒๐
๐๑.๑๔

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

๕๐ ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ๒๐
๐๑.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๕๐ ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ๒๐
       
 

ตอนที่ ๒
สินค้าเครื่องดื่ม

          “เครื่องดื่ม” หมายความว่า
          (๑) สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕ อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง
                  (ก) น้ำหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ
                  (ข) น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสำหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง
                  (ค) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้น เพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี
                  (ง) น้ำนมจืด น้ำนมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
                  (จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
                  (ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
          (๒) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่ม เพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
          (๓) อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

     
๐๒.๐๑

น้ำแร่เทียม น้ำโซดาและน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส

๓๐ ลิตร ๒๐
๐๒.๐๒

น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก ตามประเภทที่ ๐๒.๐๓

๓๐ ลิตร ๒๐
๐๒.๐๓

น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม

๓๐ ลิตร ๒๐
๐๒.๐๔

หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่ม เพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก

๓๐ ลิตร ๑๐๐
๐๒.๐๕

อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

๓๐ ลิตร ๒๐
๐๒.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓๐ ลิตร ๒๐
 

ตอนที่ ๓
สินค้าเครื่องไฟฟ้า

          “เครื่องไฟฟ้า” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า และให้รวมถึงสิ่งที่ใช้ประกอบกับไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วย

     
๐๓.๐๑

โคมไฟฟ้าและโคมระย้า สำหรับติดเพดานหรือผนัง แต่ไม่รวมถึงที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างกลางแจ้งหรือถนนหลวง

๓๐    
๐๓.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓๐    
 

ตอนที่ ๔
สินค้าแบตเตอรี่

          “แบตเตอรี่” หมายความว่า เซลล์หรือหมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนานหรือทั้ง ๒ อย่าง และสามารถเก็บพลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้

     
๐๔.๐๑

แบตเตอรี่

๓๐    
 

ตอนที่ ๕
สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

          “แก้วและเครื่องแก้ว” หมายความว่า สิ่งของและเครื่องใช้ที่ทำด้วยแก้ว ได้แก่ แก้ว เลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ

     
๐๕.๐๑

แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ

๓๐    
๐๕.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓๐    
 

ตอนที่ ๖
สินค้ารถยนต์

          “รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อ และเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถยนต์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
          “รถยนต์นั่ง” หมายความว่า รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับเพื่อใช้สำหรับนั่งเป็นปกติวิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด
          “รถยนต์โดยสาร” หมายความว่า รถตู้หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำนวนมาก รวมทั้งรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน
          “รถยนต์กระบะ” หมายความว่า รถยนต์ที่มีตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถโดยไม่มีหลังคา

     
๐๖.๐๑

รถยนต์นั่ง

๘๐    
๐๖.๐๒

รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน

๘๐    
๐๖.๐๓

รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถ รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม

๔๐    
๐๖.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๘๐    
 

ตอนที่ ๗
สินค้ารถจักรยานยนต์

          “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้า และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

     
๐๗.๐๑

รถจักรยานยนต์

๓๐    
 

ตอนที่ ๘
สินค้าเรือ

          “เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด

     
๐๘.๐๑

เรือยอชต์ และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ

๕๐    
๐๘.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓๐    
 

ตอนที่ ๙
สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

          “ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม” หมายความว่า น้ำหอม หัวน้ำหอม น้ำมันหอม และสิ่งที่ทำให้มีกลิ่นหอมต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง
          (๑) หัวน้ำหอมที่ใช้ได้เฉพาะในการผลิตสินค้า และ
          (๒) สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
          “เครื่องสำอาง” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงแต่ง เพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ สำหรับทำความสะอาด ป้องกัน แต่งเสริมให้เกิดความงาม หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ โดยถู ทา พ่น หรือโรย เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง
          (๑) เภสัชผลิตภัณฑ์ และ
          (๒) สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

     
๐๙.๐๑

น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม

๒๐    
๐๙.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒๐    
 

ตอนที่ ๑๐
สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ

          “พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ” หมายความว่า เครื่องลาดที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นผืน ที่มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป เพื่อประโยชน์ในการใช้งานดังเช่นเครื่องปูลาดและสิ่งทอปูพื้นทั่วไป และให้หมายความรวมถึงของที่มีลักษณะเป็นพรมและสิ่งทอปูพื้น แต่มีเจตนาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

     
๑๐.๐๑

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ

๓๐    
 

ตอนที่ ๑๑
สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต

          “หินอ่อน” หมายความว่า หินซึ่งแปรสภาพจากหินปูน ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือลักษณะใด ซึ่งสามารถนำไปขึ้นรูป ตัด หรือแกะสลักเป็นรูปร่างหรือลวดลายได้
          “หินแกรนิต” หมายความว่า หินอัคนีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปาร์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบและลักษณะใด ซึ่งกรดไม่กัด แข็งและทนทาน สามารถนำไปใช้งานก่อสร้างและประดับตกแต่ง

     
๑๑.๐๑

หินอ่อนและหินแกรนิต

๓๐    
 

ตอนที่ ๑๒
สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ

          “สารทำลายชั้นบรรยากาศ” หมายความว่า สารเคมีสังเคราะห์ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีน ฟลูออรีน หรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบหรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน เมื่อมีการสะสมในชั้นบรรยากาศ จะทำให้โมเลกุลของโอโซนถูกทำลาย

     
๑๒.๐๑

สารทำลายชั้นบรรยากาศ ประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน

๓๐    
๑๒.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓๐    
 

ตอนที่ ๑๓
สินค้าสุรา

     
๑๓.๐๑

(๑) สุราแช่

(ก) ชนิดเบียร์

๓๐ ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตรด้วยเครื่องวัดของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรอง ๓,๐๐๐

(ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น

๓๐ ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตรด้วยเครื่องวัดของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรอง ๓,๐๐๐

(ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่น หรือไวน์องุ่น

๓๐ ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตรด้วยเครื่องวัดของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรอง ๓,๐๐๐

(ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก) (ข) และ (ค)

๓๐ ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งนสูตรด้วยเครื่องวัดของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรอง ๑,๐๐๐
๑๓.๐๒

(๒) สุรากลั่น

(ก) ชนิดสุราขาว

๓๐ ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตรด้วยเครื่องวัดของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรอง ๑,๐๐๐

(ข) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก)

๓๐ ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตรด้วยเครื่องวัดของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรอง ๑,๐๐๐
 

ตอนที่ ๑๔
สินค้ายาสูบ

     
๑๔.๐๑

ยาสูบ

๙๐ ต่อปริมาณหนึ่งชิ้นหนึ่งอัน หรือหนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม และหรือต่อปริมาณหนึ่งมวน
 

ตอนที่ ๑๕
สินค้าไพ่

     
๑๕.๐๑

ไพ่

๖๐ หนึ่งร้อยใบ ๕๐๐
 

ตอนที่ ๑๖
สินค้าอื่น ๆ

     
๑๖.๙๐

          สินค้าอื่น ๆ นอกจากตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๑๕ ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

๕๐ ตามหน่วย ตามน้ำหนักสุทธิ หรือตามปริมาณสุทธิ ๑,๐๐๐
       
 

ตอนที่ ๑๗
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

          “กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ” หมายความว่า การประกอบกิจการในด้านบันเทิงหรือหย่อนใจต่าง ๆ ในสถานบริการเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สถานมหรสพ สถานที่ฉายภาพยนตร์ ไนต์คลับ คาบาร์เรต์ ดิสโกเธค คาราโอเกะ ค็อกเทลเลาจน์ สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด เป็นต้น

     
๑๗.๐๑

ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

๓๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐
๑๗.๐๒

สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด

๓๐ รอบ ๑,๐๐๐
๑๗.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓๐    
 

ตอนที่ ๑๘
กิจการเสี่ยงโชค

          “กิจการเสี่ยงโชค” หมายความว่า การประกอบกิจการในด้านการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือแสวงโชคโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้รับเงิน รางวัลหรือประโยชน์อย่างอื่น

     
๑๘.๐๑

สนามแข่งม้า

๓๐    
๑๘.๐๒

การออกสลากกินแบ่ง

๓๐    
๑๘.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓๐    
 

ตอนที่ ๑๙
กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          “กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สนามกอล์ฟ เป็นต้น

     
๑๙.๐๑

สนามกอล์ฟ

๕๐    
๑๙.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓๐    
 

ตอนที่ ๒๐
กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ

          “กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ” หมายความว่า การประกอบกิจการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐให้ดำเนินกิจการได้

     
๒๐.๐๑

กิจการโทรคมนาคม

๓๐    
๒๐.๙๐

อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๓๐    
 

ตอนที่ ๒๑
บริการอื่น ๆ

     
๒๑.๙๐

          บริการอื่น ๆ นอกจากตอนที่ ๑๗ ถึงตอนที่ ๒๐ ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

๓๐