เปรียบเทียบกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต
(ใหม่-เก่า)

สุทิน สาทิพย์จันทร์
นิติกรชำนาญการ

                  การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ เพื่อรองรับกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ ได้มีดำริให้ส่วนกฎหมายจัดทำการเปรียบเทียบกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต (ใหม่-เก่า) สำหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาเตรียมความพร้อมในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จึงได้แต่งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการบริหารการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ สำหรับสินค้าและบริการที่มีการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ ขึ้น และต่อมาได้มอบให้ชุดคณะอนุกรรมการได้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ กับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓  พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖ พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งผลการจัดทำปรากฏตามเลขมาตราต่าง ๆ ดังนี้ 

ภาษี ๖๐

ภาษี ๒๗

พิกัด ๒๗

สุรา

ยาสูบ

ไพ่

จัดสรร ๒๗

จัดสรรสุรา

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

๔, ๑๔๔ ตรี

 

๔, ๕๕

 

 

 

๔๗

๑๐, ๑๙

 

 

-

 

 

 

 

 

 

๒๒

 

๑๔, ๑๕, ๑๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔

 

 

 

 

 

 

๑๖

 

 

 

 

 

 

๑๐

๑๗

 

 

 

 

 

 

๑๑

๑๘

 

 

 

 

 

 

๑๒

๑๕

 

 

 

 

 

 

๑๓

๒๓

 

 

 

 

 

 

๑๔

๒๔

 

 

 

 

 

 

๑๕

๑๑๖

 

 

 

 

 

 

๑๖

๓, ๔

๘ ตรี

๕ ทวิ

 

 

 

๑๗

 

๘ จัตวา

๕ ตรี, ๑๕, ๒๓

 

 

 

๑๘

๑๑๗

 

๘ เบญจ

๕ จัตวา

 

 

 

๑๙

๑๑๗ ทวิ

 

 

 

 

 

 

๒๐

 

 

 

 

 

 

๒๑

๑๐

 

๗, ๘

๑๘, ๒๗ วรรคท้าย

 

 

 

๒๒

๑๑

 

 

 

 

 

 

๒๓

๑๒

 

๔๗ (๓) (ก)

 

 

 

 

๒๔

๑๓

 

 

 

 

 

 

๒๕

-

 

 

 

 

 

 

๒๖

๑๙

 

๑๓

๔๘ + ๑๘

 

 

 

๒๗

๒๐

 

 

 

 

 

 

 

๒๘

๒๑

 

๘ ฉ

๕ เบญจ

๑๐ ทวิ

 

 

-

๑๔๔ ทวิ

 

 

 

 

 

 

๒๙

๑๔๔ จัตวา (๑)

 

 

 

 

 

 

๓๐

๑๔๔ จัตวา (๒)

 

 

 

 

 

 

-

๑๔๔ เบญจ

 

 

 

 

 

 

๓๑

๑๔๔ ฉ

 

 

 

 

 

 

๓๒

๒๕

 

 

 

 

 

 

๓๓

๒๖

 

 

 

 

 

 

-

๒๗

 

 

 

 

 

 

๓๔

๒๘

 

 

 

 

 

 

๓๕

๒๙

 

 

 

 

 

 

๓๖

๓๐

 

 

 

 

 

 

๓๗

๓๑

 

 

 

 

 

 

๓๘

๓๒

 

 

 

 

 

 

๓๙

-

 

 

 

 

 

 

๔๐

๓๓

 

 

 

 

 

 

๔๑

๓๔

 

 

 

 

 

 

๔๒

๓๖

 

 

 

 

 

 

๔๓

๓๗

 

 

 

 

 

 

๔๔

๓๕

 

 

 

 

 

 

๔๕

๓๘, ๓๙

 

 

 

 

 

 

๔๖

๔๐

 

 

 

 

 

 

๔๗

๔๑

 

 

 

 

 

 

๔๘

๔๒

 

 

 

 

 

 

๔๙

๔๓

 

 

 

 

 

 

๕๐

๔๔

 

 

 

 

 

 

๕๑

๔๕

 

 

 

 

 

 

๕๒

๔๖

 

 

 

 

 

 

๕๓

๔๗

 

 

 

 

 

 

๕๔

๔๘

 

 

 

 

 

 

๕๕

๔๙, ๕๕

 

 

 

 

 

 

๕๖

๕๐

 

 

 

 

 

 

๕๗

๕๑

 

 

 

 

 

 

๕๘

๕๒

 

 

 

 

 

 

๕๙

๕๓

 

 

 

 

 

 

๖๐

๕๔

 

 

 

 

 

 

๖๑

๕๖

 

 

 

 

 

 

๖๒

๕๗

 

 

 

 

 

 

๖๓

๕๘

 

 

 

 

 

 

๖๔

๕๙

 

๗ ทวิ, ๗ ตรี, ๙

๔๑, ๔๒

 

 

 

๖๕

๖๑

 

 

 

 

 

 

๖๖, ๖๗

๖๐

 

 

 

 

 

 

๖๘

๖๒

 

 

 

 

 

 

๖๙

๖๓

 

 

 

 

 

 

๗๐

๖๔

 

 

 

 

 

 

๗๑

๖๕

 

 

 

 

 

 

๗๒

๖๖

 

 

 

 

 

 

๗๓

๖๗

 

 

 

 

 

 

๗๔

๖๘

 

 

 

 

 

 

๗๕

๖๙

 

 

 

 

 

 

๗๖

๗๐

 

 

 

 

 

 

๗๗

๗๑

 

 

 

 

 

 

๗๘

๗๒

 

 

 

 

 

 

๗๙

๗๓

 

 

 

 

 

 

๘๐

๗๔

 

 

 

 

 

 

๘๑

๗๕

 

 

 

 

 

 

๘๒

๗๖

 

 

๔๓

 

 

 

๘๓

๗๗

 

 

 

 

 

 

๘๔, ๘๕

๗๘

 

 

 

 

 

 

๘๖

๗๙

 

 

 

 

 

 

๘๗

๘๐

 

 

 

 

 

 

๘๘

๘๑

 

 

 

 

 

 

๘๙

๘๒

 

 

 

 

 

 

๙๐

๘๓

 

 

 

 

 

 

๙๑

๘๔

 

 

 

 

 

 

๙๒

๘๕

 

 

 

 

 

 

-

๘๖, ๘๗, ๘๘

 

 

 

 

 

 

๙๓

๘๙

 

 

 

 

 

 

๙๔

๙๐

 

 

 

 

 

 

๙๕

๙๑

 

 

 

 

 

 

๙๖

๙๒

 

 

 

 

 

 

๙๗

๙๓

 

 

 

 

 

 

๙๘

๙๔

 

 

 

 

 

 

๙๙

๙๕, ๙๖

 

 

 

 

 

 

๑๐๐

๙๗

 

 

 

 

 

 

๑๐๑

๙๘

 

 

 

 

 

 

๑๐๒

๙๙

 

 

 

 

 

 

๑๐๓,  ๑๐๔

๑๐๐

 

๗ วรรคสอง, ๑๐, ๑๐ ทวิ

 

 

 

 

๑๐๕

๑๐๑

 

 

 

 

 

 

๑๐๖

๑๐๑ ทวิ

 

 

 

 

 

 

๑๐๗

มาตรา ๑๐๒

 

๔๗ (๓)

 

 

 

 

๑๐๘

มาตรา ๑๐๒ ทวิ

 

๔๗ (๓) (ก)

 

 

 

 

๑๐๙

๑๐๓

 

๔๗ (๒) (๓) (๔)

 

 

 

 

๑๑๐

๑๐๔

 

๑๑

 

 

 

 

๑๑๑

๑๐๕

 

 

 

 

 

 

๑๑๒

๑๐๖

 

 

 

 

 

 

๑๑๓

๑๐๗

 

 

 

 

 

 

๑๑๔

๑๐๘

 

 

 

 

 

 

๑๑๕

๑๐๙

 

 

 

 

 

 

๑๑๖

๑๑๐

 

 

 

 

 

 

๑๑๗

๑๑๑

 

 

 

 

 

 

๑๑๘

๑๑๒

 

๒๗

 

 

 

 

๑๑๙

๑๑๒ ทวิ

 

 

 

 

 

 

๑๒๐

๑๑๓

 

 

 

 

 

 

๑๒๑

๑๑๔

 

 

 

 

 

 

๑๒๒

๑๑๕

 

 

 

 

 

 

๑๒๓

๑๑๘

 

๒๘

๓๘, ๓๙

๑๒

 

 

๑๒๔

๑๑๙

 

 

 

 

 

 

๑๒๕

๑๒๐

 

 

 

 

 

 

๑๒๖

๑๒๑

 

 

 

 

 

 

๑๒๗

๑๒๒

 

 

 

 

 

 

๑๒๘

๑๒๓

 

 

๔๐

 

 

 

๑๒๙

-

 

 

 

 

 

 

๑๓๐

๑๒๔, ๑๒๕

 

 

 

 

 

 

๑๓๑

๑๒๖

 

 

 

 

 

 

๑๓๒

๑๒๗

 

 

 

 

 

 

๑๓๓

๑๒๘, ๑๒๙

 

 

 

 

 

 

๑๓๔

๑๓๐

 

 

 

 

 

 

๑๓๕

๑๓๑

 

๒๙

๕๕

 

 

 

๑๓๖

๑๓๒

 

 

 

 

 

 

๑๓๗

๑๓๓

 

๔๔ ทวิ

๕๔

 

 

 

๑๓๘

๑๓๔

 

 

 

 

 

 

๑๓๙

๑๓๕

 

 

 

 

 

 

๑๔๐

๑๓๖+๑๓๘

 

 

 

 

 

 

๑๔๑

๑๓๗+๑๓๘

 

 

 

 

 

 

๑๔๒

๑๓๙

 

 

 

 

 

 

๑๔๓

๑๔๐

 

 

 

 

 

 

๑๔๔

๑๔๑

 

 

 

 

 

 

๑๔๕

๑๔๒

 

 

 

 

 

 

๑๔๖

-

 

 

 

 

 

 

๑๔๗

๑๔๓

 

 

 

 

 

 

๑๔๘

-

 

 

 

 

 

 

๑๔๙

๑๔๔

 

 

 

 

 

 

๑๕๐

 

 

 

 

 

๑๕๑

 

 

 

 

 

๑๕๒

 

 

 

 

 

 

๑๕๓

 

 

๕, ๕ ทวิ

 

 

 

 

๑๕๔

 

 

 

 

 

 

-

 

 

๑๒

 

 

 

 

๑๕๕

 

 

๑๗, ๑๘

 

 

 

 

๑๕๖

 

 

๑๙

 

 

 

 

๑๕๗, ๑๕๘

 

 

๒๒, ๒๓

 

 

 

 

-

 

 

๑๙ ทวิ, ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๕

 

 

 

 

๑๕๙

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

๑๖๐

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔

 

 

 

๑๖๑

 

 

 

๒๕

 

 

 

๑๖๒

 

 

 

๓๗

 

 

 

๑๖๓

 

 

 

๑๗

 

 

 

๑๖๔

 

 

 

๑๖

 

 

 

๑๖๕

 

 

 

๑๙, ๒๐

 

 

 

๑๖๖

 

 

 

๒๗, ๒๘

 

 

 

๑๖๗

 

 

 

๒๑, ๓๕

 

 

 

๑๖๘

 

 

 

บัญชีอัตราฯ

 

 

 

๑๖๙

 

 

 

๒๒

 

 

 

-

 

 

 

๒๔

 

 

 

๑๗๐

 

 

 

 

 

 

๑๗๑

 

 

 

 

 

 

๑๗๒

 

 

 

 

๑๑

 

 

๑๗๓

 

 

 

 

 

 

๑๗๔

 

 

 

 

๖, ๙

 

 

๑๗๕

 

 

 

 

 

 

๑๗๖

 

 

 

 

 

 

๑๗๗

 

 

 

 

กฎ กค.

 

 

-

 

 

 

 

๑๓

 

 

๑๗๘

 

 

๒๖ วรรคหนึ่ง

๒๙

 

 

 

๑๗๙

 

 

๒๖ วรรคสอง

๓๐

 

 

 

๑๘๐

 

 

 

๓๑

 

 

 

๑๘๑

 

 

๔๖

๓๓

๑๗

 

 

๑๘๒

 

 

๔๖

๓๓

๑๘

 

 

๑๘๓

 

 

 

๓๖

 

 

 

-

 

 

 

๓๔

 

 

 

๑๘๔

๑๖๐, ๑๔๘, ๑๕๑, ๑๕๔, ๑๕๕, ๑๔๙, ๑๕๐

 

๔๓ ทวิ

 

 

 

 

๑๘๕

๑๔๕

 

 

 

 

 

 

๑๘๖

๑๔๗

 

๓๙

 

 

 

 

๑๘๗

๑๕๒,  ๑๕๘

 

 

 

 

 

 

๑๘๘

๑๕๓,  ๑๕๙,  ๑๔๖

 

 

 

 

 

 

๑๘๙

๑๕๖

 

๔๔

๕๓

 

 

 

-

๑๕๗

 

 

 

 

 

 

๑๙๐

-

 

 

 

 

 

 

๑๙๑

 

 

๓๑

 

 

 

 

๑๙๒

 

 

๓๒

 

 

 

 

๑๙๓

 

 

๓๐

๔๘

๑๔

 

 

๑๙๔

 

 

๓๒ ทวิ

๔๘

 

 

 

๑๙๕

 

 

๓๕

๕๒

๑๔

 

 

๑๙๖

 

 

๔๐, ๓๖, ๓๘

๔๖, ๔๘

๑๔ ตรี

 

 

๑๙๗

 

 

๔๐ ทวิ

 

 

 

 

-

 

 

๓๔ ตรี, ๓๕ ทวิ, ๓๘ ทวิ, ๔๑, ๔๒, ๔๒ ทวิ

 

 

 

 

-

 

 

 

๔๕ ทวิ, ๔๗

 

 

 

๑๙๘

 

 

 

 

๑๔ จัตวา

 

 

๑๙๙

 

 

 

 

๑๔ ทวิ

 

 

-

 

 

 

 

๑๕

 

 

๒๐๐

๑๖๔

 

 

 

 

 

 

๒๐๑

๑๖๖

 

 

 

 

 

 

๒๐๒

๑๖๕

 

๔๓

 

 

 

 

๒๐๓

๑๖๑

 

๓๔, ๓๔ ทวิ

๔๙

๑๔ ทวิ

 

 

๒๐๔

๑๖๒

 

๓๓, ๓๓ ทวิ, ๓๓ ตรี

๕๐

 

 

 

๒๐๕

 

 

๓๗

๔๕, ๔๖

 

 

 

๒๐๖

๑๖๓

 

 

 

 

 

 

๒๐๗

๑๖๘

 

๔๕

๔๔

๑๖

 

 

๒๐๘

๑๖๗

 

 

 

 

 

 

๒๐๙

-

 

 

 

 

 

 

๒๑๐

-

 

 

 

 

 

 

๒๑๑

-

 

 

 

 

 

 

๒๑๒

-

 

 

 

 

 

 

๒๑๓

-