คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

(๖ งาน ๖๕ กระบวนงาน)

๑. งานจดทะเบียน

๒. งานชำระภาษี

๓. งานคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษี

๔. งานการควบคุมการชำระภาษี

๕. งานการทำบัญชี และงบเดือน

๖. งานใบอนุญาตขาย ผลิต นำเข้า/ส่งออก

หมายเหตุ:- คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาพรวมกระบวนงานตามประเภทสินค้า)