กฎหมายสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
เรื่อง วันที่ประกาศ
เอกสารแนบ
บทความ
1
พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
2
พระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-