กฎหมายสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
เรื่อง วันที่ประกาศ
เอกสารแนบ
บทความ
1
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
2
กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
3
กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
4
กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
5
กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
6
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
7
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
8
กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
9
กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
10
กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
11
กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
12
กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
13
กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
14
กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
15
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
16
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
17
กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
18
กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
19
กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
20
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
21
กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
22
กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
23
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
24
กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
25
กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
26
กฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
27
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
28
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
29
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
30
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
31
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
32
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
33
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
34
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
35
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
36
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
37
กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
38
กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
39
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
40
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
41
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
42
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-