กฎหมายสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
เอกสารแนบ
บทความ
1
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
2
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
3
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
4
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
5
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บและการคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
6
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจาก เดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
7
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
8
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
9
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
10
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหน่วยตามปริมาณสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
11
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
12
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (ฉบับที่ ๒)
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
13
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การบริหารและการควบคุมแสตมป์สรรพสามิต
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
14
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตผลิตไพ่
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
15
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
16
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา ๒๓
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
17
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
18
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
19
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (ฉบับที่ ๓)
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
20
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔)
๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
21
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๕)
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-


ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
เอกสารแนบ
บทความ
1
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
2
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab)
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
3
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบ สำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab)
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
4
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab)
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
5
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
6
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
7
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
8
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
9
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
10
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
11
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV)
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
12
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) และรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
13
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสัยภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
14
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำรถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
15
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
16
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
17
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
18
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่ง
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
19
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
20
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถกระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
21
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายออกไปจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลอง เป็นการชั่วคราวสำหรับการจำหน่าย
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
22
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์ที่นำไปแสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
23
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
24
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
25
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารปนเปื้อนของสุราที่มีลักษณะเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
26
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งคืนและการทำลายสินค้าที่นำมาตรวจสอบหรือวิเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
27
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
28
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้าเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
29
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
30
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตผลิตยาสูบ
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
31
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมรับชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนจากเดือนถัดจากเดือนที่แล้วนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
32
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสรรพสามิต
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
33
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
34
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
35
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้าน้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
36
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
37
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
38
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
39
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
40
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ และเงื่อนไขในการวางประกันค่าภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะนำออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ก่อนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
41
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
42
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
43
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
44
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
45
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
46
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้ เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
47
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
48
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
49
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
50
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
51
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
52
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
53
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
54
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทีนำ ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
55
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรม
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
56
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขสำหรับรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
57
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริหารเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
58
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
59
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
60
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการอนุญาตให้นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
61
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
62
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการครอบครองซึ่งแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
63
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
64
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
65
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการทำบัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่าย การใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
66
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
67
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
68
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายยาสูบ
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
69
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
70
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
71
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
72
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายไพ่
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
73
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่าและการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
74
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในสถานที่อื่นใดตามมาตรา ๒๖(๑) หรือการนำสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดกลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดอีกแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือการนำสินค้าไปเก็บไว้ ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง (๑) และการนำสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นใดตามมารา ๑๐๓ วรรคสอง
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
75
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสินค้ายาสูบ
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
76
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ และการปิดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับสินค้าไพ่
๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
77
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
78
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
79
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอนุญาต และการออกใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง และการทำบัญชี
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
80
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
81
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
82
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
83
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายเงินรางวัล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล และวิธีการรับแจ้งความนำจับ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
84
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้ายาสูบตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
85
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา (ฉบับที่ ๒)
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
86
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ ๒)
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
87
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล สำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของนํ้าตาลและสามารถละลายนํ้าได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
88
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
89
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
90
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (ฉบับที่ ๒)
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
91
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
92
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
93
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
94
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
95
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
96
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
97
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
98
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
99
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
100
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ใช้เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุสุรา
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
101
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ ๒)
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
102
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ ๓)
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
103
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
104
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
105
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ ๒)
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
106
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง แก้ไขชื่อชื่อหน่วยงาน ชื่อตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสรรพสามิตที่กำหนดขึ้นใหม่
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
107
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
108
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
109
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
110
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔)
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
111
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ ๓)
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
112
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายเงินรางวัล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล และวิธีการรับแจ้งความนำจับ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
113
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (อัพเดท)
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
114
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
115
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๕)
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
116
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๖)
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
117
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดบนภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒)
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
118
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต (ฉบับที่ ๒)
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
อ่าน
119
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
120
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
121
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
122
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (ฉบับที่ ๒)
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
123
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒)
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
124
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ ๒)
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
125
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๗)
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
126
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์ยาสูบ
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
127
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการอนุญาตโอนใบอนุญาตสำหรับสุรา ยาสูบ หรือไพ่
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
128
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
129
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
130
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
131
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
132
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
133
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง และการทำบัญชี (ฉบับที่ ๒)
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
134
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
135
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ๒)
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
136
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ๒)
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
137
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
138
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ (ฉบับที่ ๒)
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
139
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีสำหรับยาเส้นอื่นนอกจากยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ปริมาณไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
140
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
141
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบทีนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
142
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์
๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
143
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒)
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
144
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
145
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย
๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
146
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ ๒)
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
147
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ ๓)
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
148
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ ๒)
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
149
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๙)
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
150
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ ๔)
๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
151
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ ๓)
๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
152
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ ๔)
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
153
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๑๐)
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
154
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๑๑)
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
155
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
156
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
157
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒)
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
158
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๑๒)
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
159
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิตกรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปิดทำการชั่วคราว
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
160
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๑๓)
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
161
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
162
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์ยาสูบ
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
163
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-