กฎหมายสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
เรื่อง วันที่ประกาศ
เอกสารแนบ
บทความ
1
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
2
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
3
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
4
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
5
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
6
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
7
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่นำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น และผู้ใช้ที่นำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
8
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
9
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
10
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
11
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
12
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
13
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการพยาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
14
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกคำสั่งทำการตรวจค้น ตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
15
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับชำระภาษีค้าง โดยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
16
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
17
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
18
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
19
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
20
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
21
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของกลาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
22
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
23
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
24
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
25
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
26
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชีและการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
27
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
28
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อ่าน
-
29
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
อ่าน
-
30
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
31
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อ่าน
-
32
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
33
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
34
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
อ่าน
-
35
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
36
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิมผ่านตัวแทนรับชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
37
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
38
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของกลาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
39
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
40
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-
41
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-