กฎหมายสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
ที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
เอกสารแนบ
บทความ
1
๕๑๐/๒๕๖๐ แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์และมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
2
๕๐๙/๒๕๖๐ แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
3
๕๖๔/๒๕๖๐ การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
4
๖๑๙/๒๕๖๐ มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการขายทอดตลาด และการปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
5
๕๑๑/๒๕๖๐ มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
6
๕๑๒/๒๕๖๐ มอบอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการดำเนินคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับคดี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
7
๔๗๒/๒๕๖๐ มอบอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรกและการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
-
8
๖๖๙/๒๕๕๐ มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๗) ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อ่าน
-
9
๒๖๗/๒๕๖๑ มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
10
๕๘๓/๒๕๖๑ มอบอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรกและการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก (ฉบับที่ ๒) ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
11
๗๕๗/๒๕๖๑ มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการขอรับเงินจากผู้ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อจ่ายเป็นเงินสินบนและเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
-
12
๕๕๙/๒๕๖๒ การปฏิบัติหน้าที่ในการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
13
๖๐๓/๒๕๖๒ มอบอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการดำเนินคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับคดี (ฉบับที่ ๒) ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
-
14
๒๘๓/๒๕๖๓ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ในกรณีที่กรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพสามิต ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
-