เกร็ดความรู้กฎหมายสรรพสามิต
ลำดับ
วันที่ เรื่อง
รายละเอียด
1
13-01-2018 สารบัญหัวข้อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
2
30-06-2019 เปรียบเทียบกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต (ใหม่-เก่า)
อ่าน
3
07-06-2020 ประกาศกรมสรรพสามิตที่ออกตามความในกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศ/ระเบียบ/คำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ่าน
4
07-06-2020 กฎ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
5
07-06-2020 กฎ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียน ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
6
04-03-2018 กฎ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียน ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
7
04-03-2018 กฎ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียน ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
8
01-05-2020 เอกสารโครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน
9
30-04-2020 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับอ้างอิงกฎหมายลูก)
อ่าน
10
27-03-2020 คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
11
30-04-2020 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับอ้างอิงกฎหมายลูก)
อ่าน


ลำดับ
วันที่ เรื่อง
รายละเอียด
1
22-12-2017 สารบัญหัวข้อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
2
30-06-2019 ตารางเปรียบเทียบกฎหมายใหม่-เก่า
อ่าน
3
21-01-2018 การเก็บไฟล์ข้อมูล “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ฉบับอ้างอิงกฎหมายลูก)” ไว้อ่านภายหลัง เมื่อไม่มีอินเตอร์เน็ต สำหรับ iPhone iPad
อ่าน
4
11-05-2018 คำอธิบายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
5
30-06-2019 คำแปลพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
6
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
อ่าน
7
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติหลักการและแนวทางการคืนเงินแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกตามมาตรการรถยนต์คันแรก
อ่าน
8
17-07-2019 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักการให้กระทรวงการคลังประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนระยะเวลา ๕ ปี
อ่าน
9
17-07-2019 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผ่อนผันให้ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการ ขอใช้สิทธิ์ฯ ภายในกำหนดเวลาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
อ่าน
10
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
อ่าน
11
17-07-2019 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
อ่าน
12
17-07-2019 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๑๔๗๒๒-๑๔๗๒๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน และการติดตามเรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากผู้ซื้อ กรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม
อ่าน
13
17-07-2019 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๑๑๗๑๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ซื้อตามมาตรการรถยนต์คันแรกและการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์คันใหม่ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม รวมถึงการติดตามเรียกเงินคืนกรณีผู้ซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไข
อ่าน
14
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
15
17-07-2019 คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๔๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อ่าน
16
17-07-2019 หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๖๐๓/ว๔๐๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอผ่อนชำระเงินกรณีผู้ซื้อรถยนต์ตามโครงการรถยนต์คันแรกมีเหตุต้องคืนเงิน ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่
อ่าน
17
17-07-2019 หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๐๓/ว๑๒๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งเพื่อติดตามเรียกเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
อ่าน
18
17-07-2019 หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๐๓/ว๑๒๓๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการนับระยะเวลาเพื่อคำนวณดอกเบี้ยและการคำนวณดอกเบี้ยตามโครงการรถยนต์คันแรก
อ่าน
19
17-07-2019 หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๐๓/๔๑๑๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณดอกเบี้ยกรณีผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้
อ่าน
20
17-07-2019 หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๖๐๓/ว๑๖๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการคำนวณระยะเวลาเพื่อคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด สำหรับจำนวนวันซึ่งเป็นส่วนของเดือน
อ่าน
21
17-07-2019 ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีการขอใช้สิทธิขอคืนเงินในโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก (เรื่องเสร็จที่ ๗๘๗/๒๕๖๐)
อ่าน
22
17-07-2019 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
อ่าน
23
17-07-2019 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
24
31-07-2019 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
25
25-08-2019 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนหรือองค์การตามกฎหมายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากภาษีสรรพสามิตและการคืนเงินภาษีที่เก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๐)
อ่าน
26
11-09-2019 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจในการค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๘/๒๕๔๐)
อ่าน
27
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจเข้าตรวจหรือค้นในที่รโหฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๙/๒๕๔๒)
อ่าน
28
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เรื่องเสร็จที่ ๔๖๒/๒๕๔๘)
อ่าน
29
15-10-2019 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๕ หรือไม่
อ่าน
30
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑ การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จดทะเบียนแล้ว และการขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
อ่าน
31
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒ การขอย้าย/เลิก/โอน กิจการ
อ่าน
32
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓ การขออนุญาตนำสินค้าออกหรือกลับคืนโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่อื่น (มาตรา ๒๖ (๑)(๒) มาตรา ๕๐ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง)
อ่าน
33
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔ การขอนำรถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต
อ่าน
34
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕ การขออนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการขอเลิก สถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย
อ่าน
35
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๖ การขอใบอนุญาตตั้ง ขอรับใบแทนใบอนุญาต ขอโอน และขอเลิกกิจการ คลังสินค้าทัณฑ์บน
อ่าน
36
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๗ การขอชำระภาษีสรรพสามิตกรณีดัดแปลงรถยนต์
อ่าน
37
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๘ การขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน
อ่าน
38
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๙ การขออนุมัติลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
อ่าน
39
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑๐ การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
อ่าน
40
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑๑ การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค เพื่อรอการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา ๑๐๓ และการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอนำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๐๗ (๔)
อ่าน
41
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑๒ การขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
อ่าน
42
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑๓ การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าบริจาค ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) และ (๒)
อ่าน
43
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑๔ การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ ตามมาตรา ๑๐๗ (๓)
อ่าน
44
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑๕ การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
อ่าน
45
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑๖ การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เติมในอากาศยานหรือเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ตามมาตรา ๑๐๗ (๔)
อ่าน
46
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑๗ การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
อ่าน
47
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑๘ การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
อ่าน
48
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๑๙ การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
อ่าน
49
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒๐ การขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง ไม่เกิน ๑๐ คนที่ใช้เป็นรถพยาบาล
อ่าน
50
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒๑ การขอคืนภาษี สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
อ่าน
51
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒๒ การขออนุมัติเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตันแบบ
อ่าน
52
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒๓ การขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
อ่าน
53
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒๔ การขอทำลายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ใช้ในการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
อ่าน
54
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒๕ การขออนุมัติสถานที่เก็บสินค้า
อ่าน
55
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒๖ การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
อ่าน
56
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒๗ การขออนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นหรือผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
อ่าน
57
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒๘ การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
อ่าน
58
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๒๙ การขออนุญาตเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายหรือผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
อ่าน
59
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓๐ การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
อ่าน
60
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓๑ การขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
อ่าน
61
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓๒ การขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่ม
อ่าน
62
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓๓ การขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร (สุราแช่ชุมชนและสุรากลั่นชุมชน)
อ่าน
63
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓๔ การขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรอื่น (นอกจากสุราแช่ชุมชนและสุรากลั่นชุมชน)
อ่าน
64
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓๕ การขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
อ่าน
65
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓๖ การขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับยาสูบที่ผลิตในราชอาณาจักร
อ่าน
66
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓๗ การขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
อ่าน
67
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓๘ การขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับไพ่
อ่าน
68
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๓๙ การขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักรหรือในเขตปลอดอากรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
อ่าน
69
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔๐ การขออนุญาตรับแสตมป์สรรพสามิตไปปิดที่โรงงานผลิตสุราในต่างประเทศ
อ่าน
70
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔๑ การขออนุญาตรับแสตมป์สรรพสามิตไปปิดที่โรงงานผู้ผลิตยาสูบในต่างประเทศ
อ่าน
71
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔๒ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
อ่าน
72
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔๓ การขออนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
อ่าน
73
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
อ่าน
74
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔๕ การขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร
อ่าน
75
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔๖ การขอซื้อและขอขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
อ่าน
76
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔๗ การขอเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
อ่าน
77
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
อ่าน
78
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๔๙ การขออนุญาตทำบัญชีประจำวัน บัญชีรับจ่ายสินค้าที่ และงบเดือน โดยใช้วิธีการอื่นใด และการอนุญาตให้ยื่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่าน
79
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕๐ การขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ออกหลักฐานการรับเงิน
อ่าน
80
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕๑ การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ต่อเนื่อง
อ่าน
81
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕๒ การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
อ่าน
82
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕๓ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตนำเข้าสุรา
อ่าน
83
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕๔ การขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
อ่าน
84
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕๕ การขออนุญาตขายสุรา (สำหรับรายใหม่)
อ่าน
85
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕๖ การขออนุญาตผลิตสุราทุกชนิด (ยกเว้นสุราแช่ชุมชนและสุรากลั่นชุมชน)
อ่าน
86
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕๗ การขออนุญาตผลิตสุราชุมชน
อ่าน
87
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕๘ การส่งตัวอย่างสุราเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อ่าน
88
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๕๙ การขออนุญาตทำการเพาะปลูกตันยาสูบ
อ่าน
89
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๖๐ การขออนุญาตซื้อใบยาแห้ง
อ่าน
90
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๖๑ การขออนุญาตนำใบยา ยาอัด เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการขออนุญาตส่งใบยา ยาอัด ออกไปนอกราชอาณาจักร
อ่าน
91
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๖๒ การขออนุญาตขายยาสูบ (สำหรับรายใหม่)
อ่าน
92
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๖๓ การขออนุญาตผลิตยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)
อ่าน
93
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๖๔ การขออนุญาตนำยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการขออนุญาตส่งยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักร
อ่าน
94
30-01-2020 คู่มือประชาชน ลำดับที่ ๖๕ การขออนุญาตขายไพ่ (สำหรับรายใหม่)
อ่าน
95
09-03-2020 คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาพรวมกระบวนงานตามประเภทสินค้า)
อ่าน
96
16-03-2020 หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๖๑๕/ว ๖๔๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
อ่าน