กฎหมายสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
เรื่อง วันที่ประกาศ
รายละเอียด
1
พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
2
พระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน


ลำดับ
เรื่อง วันที่ประกาศ
รายละเอียด
1
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
2
กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
3
กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
4
กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
5
กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
6
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
7
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
8
กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
9
กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
10
กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
11
กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
12
กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
13
กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
14
กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
15
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
16
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
17
กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
18
กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
19
กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
20
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
21
กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
22
กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
23
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
24
กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
25
กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
26
กฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
27
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
28
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
29
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
30
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
31
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
32
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
33
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
34
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
35
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
36
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
37
กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
38
กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
39
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
40
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
41
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
42
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน


ลำดับ
เรื่อง วันที่ประกาศ
รายละเอียด
1
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
2
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
3
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
4
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
5
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บและการคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
6
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจาก เดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
7
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
8
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
9
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
10
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหน่วยตามปริมาณสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
11
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
12
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (ฉบับที่ ๒) ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
13
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การบริหารและการควบคุมแสตมป์สรรพสามิต ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
14
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตผลิตไพ่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
15
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
16
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา ๒๓ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
17
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
18
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
19
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (ฉบับที่ ๓) ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
20
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔) ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
21
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๑๐๘ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๕) ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน


ลำดับ
เรื่อง วันที่ประกาศ
รายละเอียด
1
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
2
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
3
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบ สำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab) ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
4
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab) ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
5
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
6
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
7
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
8
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
9
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
10
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
11
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
12
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle : PPV) และรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
13
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสัยภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
14
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำรถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
15
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
16
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
17
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
18
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่ง ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
19
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
20
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถกระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
21
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายออกไปจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลอง เป็นการชั่วคราวสำหรับการจำหน่าย ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
22
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์ที่นำไปแสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
23
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
24
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
25
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารปนเปื้อนของสุราที่มีลักษณะเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
26
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งคืนและการทำลายสินค้าที่นำมาตรวจสอบหรือวิเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
27
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
28
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้าเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
29
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
30
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตผลิตยาสูบ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
31
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมรับชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนจากเดือนถัดจากเดือนที่แล้วนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
32
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
33
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
34
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
35
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้าน้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
36
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
37
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
38
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
39
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
40
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ และเงื่อนไขในการวางประกันค่าภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะนำออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ก่อนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
41
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
42
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
43
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
44
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
45
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
46
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้ เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
47
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
48
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
49
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
50
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
51
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
52
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
53
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
54
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทีนำ ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
55
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรม ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
56
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขสำหรับรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
57
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริหารเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
58
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
59
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
60
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการอนุญาตให้นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
61
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
62
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการครอบครองซึ่งแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
63
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
64
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
65
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการทำบัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่าย การใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
66
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
67
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
68
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายยาสูบ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
69
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
70
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
71
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
72
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายไพ่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
73
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่าและการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
74
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในสถานที่อื่นใดตามมาตรา ๒๖(๑) หรือการนำสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดกลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดอีกแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือการนำสินค้าไปเก็บไว้ ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง (๑) และการนำสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นใดตามมารา ๑๐๓ วรรคสอง ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
75
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสินค้ายาสูบ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
76
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ และการปิดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับสินค้าไพ่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
77
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
78
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
79
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอนุญาต และการออกใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง และการทำบัญชี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
80
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
81
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
82
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
83
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายเงินรางวัล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล และวิธีการรับแจ้งความนำจับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
84
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้ายาสูบตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
85
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา (ฉบับที่ ๒) ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
86
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ ๒) ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
87
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล สำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของนํ้าตาลและสามารถละลายนํ้าได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
88
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
89
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
90
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) (ฉบับที่ ๒) ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
91
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
92
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
93
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
94
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
95
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
96
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
97
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
98
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
99
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
100
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ใช้เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุสุรา ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
101
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ ๒) ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
102
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ ๓) ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
103
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
104
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
105
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ ๒) ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
106
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง แก้ไขชื่อชื่อหน่วยงาน ชื่อตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสรรพสามิตที่กำหนดขึ้นใหม่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
107
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
108
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
109
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
110
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔) ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
111
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ ๓) ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
112
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายเงินรางวัล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล และวิธีการรับแจ้งความนำจับ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
113
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (อัพเดท) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
114
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
115
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๕) ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
116
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๖) ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
117
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดบนภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
118
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต (ฉบับที่ ๒) ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
119
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
120
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
121
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
122
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (ฉบับที่ ๒) ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
123
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒) ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
124
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ ๒) ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
125
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๗) ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
126
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์ยาสูบ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
127
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการอนุญาตโอนใบอนุญาตสำหรับสุรา ยาสูบ หรือไพ่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
128
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
129
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
130
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
131
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๘) ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
132
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
133
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง และการทำบัญชี (ฉบับที่ ๒) ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
134
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
135
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ๒) ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
136
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ๒) ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
137
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
138
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ (ฉบับที่ ๒) ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
139
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีสำหรับยาเส้นอื่นนอกจากยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ปริมาณไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
140
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
141
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบทีนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
142
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
143
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
144
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
145
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
146
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ ๒) ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
147
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ ๓) ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
148
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ ๒) ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
149
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๙) ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
150
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ ๔) ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
151
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ ๓) ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
152
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ ๔) ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
153
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๑๐) ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
154
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๑๑) ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
155
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
156
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
157
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒) ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
158
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๑๒) ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
159
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิตกรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปิดทำการชั่วคราว ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
160
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๑๓) ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
161
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
162
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์ยาสูบ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
163
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน


ลำดับ
เรื่อง วันที่ประกาศ
รายละเอียด
1
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
2
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
3
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
4
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
5
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
6
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
7
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่นำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น และผู้ใช้ที่นำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
8
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
9
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
10
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
11
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
12
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
13
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการพยาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
14
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกคำสั่งทำการตรวจค้น ตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
15
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับชำระภาษีค้าง โดยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
16
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
17
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
18
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
19
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
20
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
21
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของกลาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
22
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
23
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
24
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
25
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
26
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชีและการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
27
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
28
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อ่าน
29
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
อ่าน
30
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
31
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อ่าน
32
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
33
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
34
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
อ่าน
35
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
36
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิมผ่านตัวแทนรับชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
37
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
38
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของกลาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
39
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
40
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน
41
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน


ลำดับ
ที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
รายละเอียด
1
๕๑๐/๒๕๖๐ แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์และมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
2
๕๐๙/๒๕๖๐ แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
3
๕๖๔/๒๕๖๐ การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
4
๖๑๙/๒๕๖๐ มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการขายทอดตลาด และการปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
5
๕๑๑/๒๕๖๐ มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
6
๕๑๒/๒๕๖๐ มอบอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการดำเนินคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับคดี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
7
๔๗๒/๒๕๖๐ มอบอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรกและการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน
8
๖๖๙/๒๕๕๐ มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๗) ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อ่าน
9
๒๖๗/๒๕๖๑ มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
10
๕๘๓/๒๕๖๑ มอบอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรกและการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก (ฉบับที่ ๒) ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
11
๗๕๗/๒๕๖๑ มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการขอรับเงินจากผู้ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อจ่ายเป็นเงินสินบนและเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่าน
12
๕๕๙/๒๕๖๒ การปฏิบัติหน้าที่ในการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
13
๖๐๓/๒๕๖๒ มอบอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการดำเนินคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับคดี (ฉบับที่ ๒) ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่าน
14
๒๘๓/๒๕๖๓ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ในกรณีที่กรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพสามิต ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่าน


ลำดับ
ที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
รายละเอียด