คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียนต่อกรมสรรพสามิต

                   หากพบเห็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรมสรรพสามิต กระทำความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่ กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ได้รับ ความเป็นธรรมจาก การปฏิบัติหน้าที่สามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง 
ดังนี้

                          .  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1- 5
                          .  เคาน์เตอร์รับ - ส่งหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต
                          .  ถึงอธิบดีกรมสรรพสามิตโดยตรง ส่งมายัง กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี                                            แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300
                          .  หนังสือร้องเรียนต้องมีชื่อ – สกุล  สังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา
                          .  เขียนบรรยายพฤติการณ์ในการกระทำความผิดโดยละเอียด เช่น วัน เดือน ปี เวลา                                            สถานที่เกิดเหตุ มีพยานบุคคล  พยานเอกสาร หรือไม่
                          .  ลงลายมือชื่อ  เขียนชื่อ – สกุลตัวบรรจง  พร้อมที่อยู่ของผู้กล่าวหา

กรมสรรพสามิตจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับทางราชการ มิให้ผู้ร้องเรียนและพยานต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม


เกี่ยวกับเราท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น ให้กับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9